Brems i Tysklands økonomiske innhenting

Ett år etter koronapandemien er forretningssituasjonen og -forventningene blant tyske bedrifter fortsatt langt unna førkrisenivå. Det viser den aktuelle konjunkturundersøkelsen fra Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) blant over 30 000 deltakere fra næringslivet i Tyskland.

Ifølge DIHKs beregninger har koronakrisen redusert Tysklands bruttonasjonalprodukt (BNP) med omtrent 190 milliarder euro. For inneværende år regner DIHK med en økonomisk vekst på kun 2,8 prosent.

På tvers av bransjer beskriver 32 prosent av bedriftene den nåværende forretningssituasjonen som dårlig, mens 29 prosent vurderer den som god. Dette er et noe mer negativt bilde enn høsten 2020.

Forventningene til fremtidige forretninger er også mer pessimistiske: 31 prosent av de spurte regner med dårligere forretninger, bare 22 med bedre. Etterspørselen fra både inn- og utland nevnes blant de største forretningsrisikoene.

– Særlig reiserestriksjonene, som også gjelder for forretningsreisende, vil føre til at eksportetterspørselen utvikler seg langsommere i fremtiden. Tysklands eksport har allerede gått tilbake mer enn ni prosent. Forventet var imidlertid en enda sterkere tilbakegang, noe som sikkert hadde vært tilfelle om ikke Kina hadde hatt en relativt god økonomisk utvikling, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).

Ny nedstenging forverrer situasjonen i flere bransjer

Etter at den første nedstengingen våren 2020 førte til at mange bedrifter måtte ta i bruk finansielle reserver, forverrer ny nedstenging og reiserestriksjoner situasjonen i mange bransjer ytterligere. 94 prosent av reisebyråene, 91 prosent av overnattingsstedene, 87 prosent av spisestedene, 64 prosent innen personrettede tjenester som frisører eller treningsstudioer samt 41 prosent innen detaljhandel forteller om dårlige forretninger. Til sammen står syv prosent av alle tjenesteytere i fare for å gå konkurs – blant de bedriftene som er direkte berørt av nedstengingen er det sågar betydelig mer.

Industrien relativt positiv stemt

Til sammenligning viser industrien seg robust da denne fortsatt i stor grad kan produsere og eksportere i et vanskelig økonomisk klima. I motsetning til næringslivet totalt sett melder flere industribedrifter om gode forretningsforhold (31 prosent) enn dårlige (25 prosent). Særlig produsenter av innsatsvarer, eksempelvis innen kjemisk eller elektroteknisk industri, forbereder seg på et kommende oppsving. Større kapasitetsutvidelser, som ville vært profitabelt for blant annet industribedrifter innen maskinteknikk, står derimot ikke på planen for tiden. Totalt sett forbedrer industribedriftenes forventninger til forretninger og eksport seg og ligger i gjennomsnitt innenfor positivt område (pluss 8 og 9 poeng).

På den andre siden forblir den finansielle situasjonen til halvparten av de tyske bedriftene anspent – og truer sågar mange firmaers eksistens. Over en fjerdedel av bedriftene forteller om tilbakegang i egenkapital, hver femte bedrift kjemper mot likviditetsproblemer. Dette er spesielt problematisk blant industribedriftene fordi de ofte må forhåndsfinansiere dyre produkter. Ved finansielle problemer kan de dermed ikke investere i like stor grad, noe som er tilfelle for 40 prosent av bedriftene innen produksjon av maskinverktøy og 37 prosent innen produksjon av bildeler og 
-tilbehør.

I næringslivet totalt sett må 30 prosent av alle bedrifter kutte i investeringer. På tvers av bransjer er det først og fremst blant små og mellomstore bedrifter at den finansielle situasjonen tilspisser seg.