Innovasjonsteknologi til norsk bygg- og anleggsbransje

Norsk bygg- og anleggssektor har satt seg ambisiøse mål for å øke lønnsomheten og begrense klimagassutslippene innen 2025. Hvordan kan tyske produsenter av nullutslippsmaskiner og digitaliseringsteknologi bidra? I samarbeid med Construction City inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til fagdag med tyske leverandører 22. september.  

Norsk bygg- og anleggsektor har lenge vært preget av en negativ produktivitetsutvikling. Mens fastlandsindustrien totalt økte produktiviteten med 30 prosent mellom 2000 og 2016, sank den med ti prosent i samme periode i bygg- og anleggssektoren ifølge SSB. Det har ikke vært målt økning i arbeidseffektivitet i sektoren siden 1990. Også på utslippssiden er det stort rom for forbedring. 

– En av de største mulighetene for å få til utslippsreduksjon i norsk bygg- og anleggsbransje er å redusere unødvendig materialbruk som byggeavfall, kappemballasje og overflødige bestillinger. For ikke å snakke om alt utslipp fra unødvendig transport grunnet feilbestillinger, eller overbestillinger for å dekke svinn og brekkasje. Her er digitale løsninger helt avgjørende for å optimere vareflyten i verdikjeden, sier Helge Lundsvoll Andersen, prosjektleder og konstituert daglig leder i den norske klyngen Construction City 

Endring i bransjen 

Trenden i bransjen går nå mot digitale løsninger og lavutslipps-/nullutslippsteknologi. I en nylig undersøkelse fra Norstat på oppdrag fra Construction City, svarer 89 prosent at de jobber med innovasjoner innen teknologi. Bedriftene trekker blant annet frem Building Information Modelling (BIM), smarte sensorer og bruk av droner som verktøy i omstillingen.  

Flere initiativer fra både statlige og private aktører bidrar til endringen. «Digitalt veikart 2025», utarbeidet av bransjen under ledelse av Byggnæringens Landsforening, skisserer mål om å redusere kostnadene med 25 prosent og klimagassutslippene med 50 prosent innen 2025. Ifølge Lundvoll kan internasjonalt samarbeid bli viktig for å nå målene. 

– Tyskland er en sentral leverandør av teknologi til verdens byggeplasser. Vi har i dag et utstrakt næringssamarbeid mellom Tyskland og Norge som bør videreutvikles for å møte morgendagens krav sammen, sier Lundsvoll Andersen. 

Fagdag: Utslippsfrie byggeplasser, industrialisering og BIM 

– I Norge fins et stort potensial og en åpenbar vilje til å ta i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder som gjør anleggsplassene mer lønnsomme og klimavennlige. Vi inviterer derfor norske entreprenører, rådgivnings- og prosjekteringsselskap, byggherrer og eiendomsselskap til en fagdag hvor de kan møte tyske leverandører som spesialiserer seg innen nullutslipps- og digitaliseringsteknologi for bygg- og anleggsbransjen, sier Sybille Köhler, senior prosjektleder ved Norsk-Tysk Handelskammer. 

Fagdagen 22. september arrangeres i samarbeid med Construction City og er delt opp i tre temabolker: utslippsfrie byggeplasser, industrialisering og BIM. I hver del presenterer tyske leverandører sine løsninger på feltet.  

– I første del får deltakerne et innblikk i hvordan de tyske produsentene jobber med omstilling til utslippsfrie maskiner og hva vi kan forvente fra dem i årene som kommer. Vi spør også i hvilken grad digital samhandling mellom maskiner kan bidra til kostnads- og utslippsreduksjon på byggeplassen og om produsentene kan levere det markedet etterspør, forteller Köhler.  

I andre bolk holder Statsbygg et innlegg om industrialisering og behov i bransjen. Viktige spørsmål i denne delen av programmet, er hvilke digitaliseringsteknologier som har en merverdi for både store og små virksomheter og hvilke nøkkelområder en bedrift burde jobbe med. 

I Tyskland er BIM obligatorisk for alle nye offentlige infrastrukturprosjekter, mens Norge regnes som et ledende marked for bruk og implementering av teknologien.  

– Vi har med oss SME 4.0 Competence Centre for Planning and Construction som skal fortelle om aktuelle prosjekter rundt åpne standarder for BIM i Tyskland. Et sentralt spørsmål i denne temabolken er om felles plattformer for bransjeaktører fra begge land kan bidra til økt samarbeid og kompetanseheving, sier Köhler.  

De tolv tyske leverandørene er tilgjengelig for individuelle samtaler i etterkant av temabolkene. For mer informasjon om de aktuelle bedriftene, program og påmelding, besøk vår hjemmeside.  


Les ogsa: Connect 3/19: Utslippsfrie byggeplasser