Støtte til messer og eksportfremstøt – en etterspurt ordning som fremmer bærekraftige og innovative løsninger fra Norge

Denne tilskuddordningen retter seg mot små og mellomstore bedrifter med potensial og ambisjoner om økt eksport av grønne løsninger som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer.

Den 25. april 2023 lanserte næringsministeren, Jan Christian Vestre, en nasjonal søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å dekke deler av sine kostnader i forbindelse med deltakelse på messer og eksportfremstøt i utlandet. Ordningen er et av tiltakene i regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer».

– Det finnes en rekke norske SMB-bedrifter (små og mellomstore bedrifter) med godt eksportpotensial. Messer i Tyskland kan spille en viktig rolle i eksportarbeidet, sier Jan Heymanns, messe prosjektleder i Norsk-Tysk Handelskammer.
Han understreker:

Vi i messeavdelingen ved Handelskammeret er svært glade for støtteprogrammet, da det vil åpne opp for nye måter å internasjonalisere norske produkter og tjenester på!

Jan Heymanns, messe prosjektleder i Norsk-Tysk Handelskammer

Hva støtter ordningen?

Under lanseringen av slagordet «Hele Norge eksporterer» ble det utviklet en søknadsbasert ordning hvor norske virksomheter kan søke om støtte til å delta på internasjonale messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Ifølge næringsministeren Jan Christian Vestre er hensikten å hjelpe flere virksomheter med å lykkes i internasjonale markeder.

Eksportfremstøtsordningen støtter blant annet utstillingsaktivitet på næringslivsrettede messer i utlandet, herunder fellespaviljonger, fellesstands eller som individuell utstiller på messe der det allerede er flere norske deltakerbedrifter.

Fakta om eksportfremstøtsordningen
Innovasjon Norge fikk i oppdrag å utvikle å administrere denne ordningen for eksportfremstøt. Det er for 2023 bevilget 20 millioner kroner til ordningen. Virksomheter kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 prosent av utgiftene på opptil 3 messer i året, og motta støtte på mellom 20.000 – 70.000 kroner per messe.

Ordningen støtter også deltakelse på felles arrangement i forbindelse med næringslivsrettede messer i utlandet der bedriften også er utstiller. Arrangementet kan for eksempel være B2B-matchmaking, workshops og seminarer som underbygger formålet med tilskuddsordningen. Arrangementer med norske fellespaviljonger vil ha prioritet.

Kostnader som kan dekkes:

  • Deltakeravgift for bedriftsstand som den enkelte bedrift som utstiller faktureres av arrangøren av en norsk paviljong på en næringslivsrettet messe i utlandet
  • Deltakeravgift som den enkelte bedrift som utstiller faktureres av arrangøren av et sidearrangement i forbindelse med samme messe
  • Utgifter som faktureres direkte fra messearrangør eller standbygger/ – designer for standleie, -design og/eller -teknisk arbeid, der den norske bedriften ikke er en del av en norsk paviljong.

Innovasjon Norge har satt av 20 millioner kroner til eksportfremstøtsordningen for 2023. Ordningen vil også gi norske næringslivsorganisasjoner og klynger mulighet til å få forhåndsgodkjent sine planlagte arrangement og paviljonger under messer, og på denne måten nå ut til et bredt antall virksomheter.

Stor etterspørsel

Ifølge næringsministeren har en slik ordning vært etterspurt av flere over lang tid, særlig siden flere EU-land har lignende løsninger. Å få en slik ordning i Norge gjør at flere norske virksomheter kan hevde seg på like vilkår med internasjonale konkurrenter i et tøft internasjonalt marked. Dette skal ifølge næringsministeren legge til rette for at hele Norge kan eksportere, vise frem sine konkurransedyktige grønne løsninger for et internasjonalt publikum og bidra til økt verdiskapning i Norge.

Ved å delta på internasjonale messer vil norske virksomheter få mulighet til å utvide sitt internasjonale kundenettverk, øke sine kunnskaper om markedsmuligheter og øke sin bedrifts synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.

Om «Hele Norge eksporterer»
Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform og ny modell for eksportfremmesatsinger som ble lansert av næringsministeren i mars 2022. Formålet med reformen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Et av tiltakene i reformen var en eksportfremstøtsordning hvor norske virksomheter kan søke om tilskudd til å delta på internasjonale messer og næringsfremmeaktiviteter

Kilder:

Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/eksportfremstot-tilskudd-til-a-delta-pa-messer
Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stotte-til-messer-og-eksportfremstot/id2975526/