Fortsatt samferdselssatsing i statsbudsjettet

Regjeringen la denne uken frem statsbudsjettet for 2019 og øker med det satsingen på samferdsel ytterligere fra i fjor.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge 73,1 milliarder kroner til samferdsel. Det er en økning på 5,4 milliarder kroner eller 7,9 prosent fra saldert budsjett 2018 og en økning på hele 75 prosent fra samferdselsbudsjettet i 2013 ifølge regjeringens pressemelding.

Infrastruktur for fremtiden

− God infrastruktur er en investering i fremtidig velferd. I 2019 foreslår regjeringen å bevilge 73,1 milliarder kroner til samferdsel. Av dette går 65,2 milliarder til å følge opp Nasjonal transportplan 2018-2029, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i sammenheng med at regjeringen legger frem budsjettet.

Dale understreker at hovedprioriteringene i samferdselsbudsjettet har hovedmålene i Nasjonal transportplan som utgangspunkt og omhandler bedre framkomst for personer og gods i hele landet, færre transportulykker og lavere klimagassutslipp.

Norske veier skal vedlikeholdes og bygges ut slik at både persontransport og godstrafikk kan skje raskere og sikrere. Et mål er å overføre mer gods fra vei til sjø for å styrke nærskipsfarten og redusere antall lastebiler på veiene. I tillegg prioriteres transporttilbudet til distriktene høyt gjennom luftfart og det regionale flyrutenettet.

Jernbanesatsing

Ifølge regjeringen har togtilbudet for passasjerer og næringsliv over de siste årene stadig blitt bedre og tallet på reisende og avganger øker kraftig samtidig som tog blir fornyet.

− Jernbanebudsjettet på 26,4 milliarder kroner i 2019 er omlag 2,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent mer til jernbanesatsing enn i 2018, uttaler Dale.

Det foreslås i tillegg å bevilge 160 millioner kroner til oppgradering og innfasing av nye tog. Samtidig vil regjeringen øke satsingen på annen kollektivtransport slik at det skal bli mer attraktivt å reise miljøvennlig. Dette skal blant annet skje ved at regjeringen tar halvparten av regningen i store kollektivinfrastrukturprosjekter som finner sted i de fire største byområdene som er med i bymiljø- og byvekstavtalene.

Flere detaljer om statsbudsjettet kan leses på regjeringen sin hjemmeside.