Containerskip som ligger til havn. Foto

Tyskland: lavkonjunktur i 2020, sterkere vekst i 2021

Ifølge forbundsregjeringens vårprognose faller tysk økonomi i en resesjon i år – etter en tiårsperiode med økonomisk vekst. Økonomien vil likevel kunne ta seg opp dersom økonomiske aktiviteter forsiktig tillates igjen uten å forårsake en kraftig økning i antall smittede.

Det tyske næringsdepartementet presenterte onsdag sine makroøkonomiske nøkkeltall som ligger til grunn for regjeringens fremtidige skatteanslag og budsjettforhandlinger. Prognosen fastslår at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) vil falle med 6,3 prosent i 2020. I løpet av innhentingsfasen, som starter i andre halvår 2020, forventes imidlertid en vekst på 5,2 prosent i 2021.

Regjeringens prognose legger opprettholdelse av smitteverntiltakene ut april til grunn og at de deretter gradvis opphører.

Eksport og investeringer i utstyr hardt rammet

Nesten alle bransjer vil berøres av lavkonjunkturen, melder næringsdepartementet i sin pressemelding. Tysk eksportindustri er spesielt hardt rammet som følge av lav eller fraværende etterspørsel i salgsmarkedene. Eksporten vil som følge avta med 11,6 prosent i 2020, fulgt av en økning på 7,6 prosent i 2021.

I Tyskland er investeringer i utstyr nært knyttet til landets kapitalintensive eksportindustri, og som følge av lavkonjunkturen i industrien forventes en betydelig nedgang i slike investeringer: 15,1 prosent i 2020, ifølge prognosen, for så å ta seg opp med 8,7 prosent i 2021.

– Tallene viser at både etterspørsel og tilbud samt innenriks- og utenrikshandelen berøres. Forutsatt at vi ikke får et tilbakefall i antall smittede, viser prognosen imidlertid også at en økonomisk nystart i Tyskland kan være mulig til neste år, sier administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern.

Regjeringen stimulerer etterspørselen

Investeringer i bygg og anlegg er fortsatt mindre berørt av koronapandemien grunnet lave renter som fører til økt likviditet. Fallende inntekter vil likevel gi et svakt bortfall av investeringer i byggebransjen, nærmere bestemt minus 1,0 prosent i 2020, for så å øke med 1,1 prosent i 2021.

Gjennom en økning i offentlige utgifter vil regjeringen stimulere etterspørselen. De offentlige forbruksutgiftene vil øke med 3,7 prosent i 2020 og 1,3 prosent i 2021. Statlige investeringer økes med 3,9 prosent i 2020 og 2,3 prosent i 2021.

Arbeidsmarked under press

I inneværende år forventer regjeringen 370 000 færre sysselsatte og dermed øker arbeidsledigheten til 5,8 prosent for 2020, med forventet tilbakegang i 2021 til 5,4 prosent. Den enestående økningen i bruk av permitteringer i mars og april har forhindret at mange mister jobben. Det tyske arbeidsdirektoratet har allerede meldt om mer enn ti millioner permitterte arbeidstakere.

Nicolas Schwarz