Virkemiddelapparatet må øke støtten til næringsklynger

I dette brevet til Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge etterspør Norsk-tysk ressursgruppe for havteknologi ytterligere tiltak for næringslivet i forbindelse med koronakrisen og at næringsklyngene inkluderes og benyttes i større grad.

Verdenssamfunnet er hardt rammet av COVID-19. Situasjonen er prekær for næringslivet. Det er innført strenge restriksjoner på reise og arbeid, og det er vanskelig å vite hvor lenge restriksjonene vil vare. Da er det viktig å opprettholde viktige prosesser og beholde nøkkelpersonell i selskapene, slik at de er forberedt på en tid etter krisen.

Den 23. mars kom Regjeringen med tiltak for å lette vanskelighetene for små og mellomstore bedrifter. Innovasjon Norge setter ned renten på sine lån, gir avdragsutsettelser og øker oppstartslån. Samtidig innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN. Norsk-tysk ressursgruppe for havteknologi ber regjeringen legge ytterligere til rette for at næringslivet kan komme ut av krisen med konkurransedyktighet i behold.

Disse tiltakene er generelt positive og ønskes velkomne. Det er likevel vår oppfatning at Innovasjon Norge kan gå enda lengre i sine tiltak mot næringslivet, og at de inkluderer og benytter næringsklyngene i mye større grad. Modne klynger, under Global Centres of Expertise-programmet, tok grep og ble en omstillingsmotor under oljeprisfallet i 2014. På samme måte må den norske regjeringen nå ved virkemiddelapparatet bruke klyngene og den kompetansen og det nettverket de besitter for raskt å nå industrien med krisebistand, gjerne i form av økte tilskudd til innovasjonsprosjekter.

Klyngene kjenner næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Det er bevist at næringsutvikling skjer best i en klynge med en konsentrasjon av relaterte bedrifter hvor kunnskap aktivt deles og videreutvikles. Tilgangen til kompetanse og nye ideer er stor, teknisk markedsmessig og operasjonell kunnskap deles, og nye nettverk etableres. På denne måten deles beste praksis. Dette gjør at verdiskapingen blir høyere, innovasjonsgraden blir større, og evnene til omstilling øker.

Klyngene er derfor et perfekt instrument til å bistå næringslivet der det monner som mest i denne krevende tiden.

Vi anbefaler at klyngene får utvidet mandat og bevilgning, slik at de raskt kan igangsette innovasjonsprosjekter i industrien, noe klyngene både er rigget for, og har lang erfaring med.

Spesielt tror vi at målrettede tiltak for å oppnå innovasjon i havnæringene generelt vil ha stor betydning for verdiskaping i Norge. Havnæringene vil spille en avgjørende rolle frem mot 2050 for å kunne bidra til å nå klimamålene nedfestet i Parisavtalen og gjennom EU-lovgivning. Her besitter Norge nøkkelkompetanse som bør videreutvikles til det felles beste for Europa og verden, samtidig som utviklingen av nye eksportindustrier kan sikre norsk konkurransekraft.

Også Tyskland og tysk næringsliv har nøkkelkompetanse og store ambisjoner for havrommet, og ytterligere samarbeid kan bidra til betydelig verdiskaping i begge land. For Norsk-tysk ressursgruppe for havteknologi er det viktig at det blir lagt til rette for spredning og deling av kunnskap og teknologi som kan opprettholde konkurransekraften i Norge og Tyskland. Interessen er stor i begge land for å øke samarbeid på dette området, både for å utvide markedstilgang, men også for å lære av hverandre og samarbeide på europeiske forskningsprosjekter.

I en norsk-tysk forretningskontekst er det derfor av stor betydning at de sentrale kunnskapsmiljøene i Norge opprettholdes og styrkes gjennom denne krisen.

På vegne av
Norsk-tysk ressursgruppe for havteknologi
Dr. Gisle Nondal, R&D Manager, GCE Ocean Technology

Om Norsk-tysk ressursgruppe for havteknologi
Norsk-tysk ressursgruppe for havteknologi består av eksperter fra norsk og tysk næringsliv. Ressursgruppen skal utforske potensialet for samarbeid og definere viktige tema i en norsk-tysk forretningskontekst, med mål om å forsterke nettverk og øke forretningsmulighetene for bransjeaktører i Norge og Tyskland. Mer informasjon om gruppen og dens medlemmer kan du finne her.