Norsk-tysk partnerskap for fremtidens bærekraftige industri

Den 12. mai arrangeres German-Norwegian Industry Forum i Düsseldorf med fremtredende representanter fra norsk og tysk industri og politikk. Industrien i begge land står foran store omveltninger dersom målet om klimanøytralitet i Europa innen 2050 skal nås. Hvordan denne dekarboniseringen skal gjennomføres er noe av det som vil være tema på konferansen.

EU skal bli klimanøytralt innen 2050. Tyskland har til og med framskyndet dette målet og ønsker å oppnå netto-null-målet innen 2045, et mål som innebærer at alle utslipp må vekk. Dette inkluderer også utslipp fra industrielle prosesser. Europa kommer altså ikke utenom en dyp dekarbonisering i industrien de neste tiårene.

I Norge ligger industriens andel av de totale klimagassutslippene 23 prosent. I Nordrhein-Westfalen (NRW) er andelen 22 prosent, mens den i Tyskland som helhet ligger på 24 prosent. Men i motsetning til andre økonomiske sektorer, som for eksempel energi og transport, har industrisektoren allerede tatt ut mye av sitt potensial for energieffektivisering og klimagassreduksjoner. For at europeisk industri skal oppnå ytterligere reduksjoner, er det behov for en industriell skalering av klimateknologier som fremdeles ikke er konkurransedyktige mot konvensjonelle løsninger, som for eksempel naturgass.

Nordrhein-Westfalen spiller på lag med industrien

Årets German-Norwegian Industry Forum finner sted i Düsseldorf som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen (NRW). NRW er Tysklands industrisentrum. I 2019 stod NRW for 18,1 prosent av alt industrirelatert salg i Tyskland, og 19,7 prosent av delstatens befolkning har sin jobb i tilknytning til industri. Delstaten står med 45 milliarder euro i årlig omsetning for omtrent en tredjedel av landets omsetning i kjemisk industri. Det finnes i alt 13 industriparker for kjemisk industri i NRW. NRW har også betydelig metallproduksjon.

På grunn av industriens viktige rolle har NRW gått i spissen for å opprette morgendagens europeiske infrastruktur for en dekarbonisert industri. I 2050 er det anslått at delstaten vil behøve 104 TWh hydrogen per år, hvorav kun 18 TWh kan produseres lokalt. Av den grunn er import helt avgjørende. Delstaten har derfor satt i gang samtaler med Nederland og Tysklands nordlige delstater for å etablere en infrastruktur for transport og storstilt lagring av klimavennlig hydrogen.

– Vi er avhengige av import og partnerskap med andre regioner og land for å nå de målsetningene vi har satt oss. Derfor ser vi veldig frem til dialogen med norske bedrifter og de mulighetene som eventuelt kan oppstå på bakgrunn av industriforumet, sier Ralf Schlindwein, Managing Director International Business ved IHK Düsseldorf.

I delstatens hydrogenstrategi fra november 2020 er målet innen 2030 å etablere 240 km rør til transport av hydrogen og koble dem med nærliggende stater og regioner. I tillegg er det mål om 1-3 GW elektrolysekapasitet og igangsatt innfasing av klimavennlig hydrogen i en rekke industrier, som stål, glass, flis, murstein, støperier. Sentralt i denne satsingen er Thyssenkrupps stålverk i Duisburg, som er Europas største anlegg for stålproduksjon.

– Norge er tidlig ute i å utvikle en fullskala verdikjede for hydrogen. Derfor er det ekstra spennende å få i gang en dialog mellom vår region og representanter fra norsk industri og politikk, sier Dr. Fritz Jaeckel ved IHK Nord Westfalen.

Samtidig er delstaten klar over at man ikke kommer helt i mål kun ved en storstilt innfasing av hydrogen, selv om dette i seg selv er en enorm oppgave. Ifølge delstatens CO2-håndteringsstrategi, som ble publisert høsten 2021, er det nødvendig med en fundamental omstilling. Ikke bare kreves det store mengder fornybar kraft og klimavennlig hydrogen. Bærekraftig bruk av CO2 er minst like viktig. I strategien erkjennes det at NRW sin industri ikke kan kvitte seg med all CO2 i fremtiden. De kan imidlertid tenke nytt om hvordan CO2 brukes som råvare og i ytterste tilfelle, hvordan CO2 kan lagres for å unngå at den ikke slipper ut i atmosfæren og bidrar til global oppvarming.

Målsetningen er derfor å gjøre NRW til Europas mest moderne og klimavennlige industriområde. Samtidig må man unngå såkalt carbon leakage, altså at industriselskaper flykter til andre regioner med mindre ambisiøse klimamål. For å få til dette, må det arbeides aktivt for at løsningene for 2050 utvikles og modnes allerede i dag.

Mer informasjon om German-Norwegian Industry Forum og påmelding finner du her.