Finansieringshjelp for innovative GreenTech-prosjekter

Ved begynnelsen av enhver innovasjon står en ide som det gjelder å omgjøre til en verdifull forretningsmodell. I denne sammenhengen er offentlige tilskudd en ideell finansieringskilde. Dr. Ulrike H. Lüder, styremedlem i Scaberia, gir et innblikk i finansieringsmulighetene for GreenTech-prosjekter som finnes med EUs finansieringsinstrument «Horizon 2020».

Utviklingen av nye produkter, prosesser eller tjenester er kostbart og forbundet med høy taps- og forretningsrisiko. For å redusere finansiell risiko kan særlig EU-tilskudd med høye tilskuddssatser og -summer samt delvis forhåndsfinansiering, være attraktiv som finansieringshjelp for utviklingen av innovative produkter, prosesser, tjenester eller forretningsmodeller i bransjer som energi, bygg, transport, prosessering og miljø.

Tilskuddsordningen Horizon 2020

Horizon 2020 er verdens største offentlige finansieringsinstrument og det åttende EU-rammeprogrammet for forskning og innovasjon med et budsjett på 80 milliarder euro fordelt på åtte år (2014-2020). Det niende rammeprogrammet (2021-2027) på 100 milliarder euro er under planlegging. Tyske og norske bedrifter kan sende inn prosjektsøknader, uavhengig av hverandre eller som samarbeidspartnere.

Tilskuddsordningen har som mål å styrke europeisk konkurransekraft, stimulere til økonomisk vekst, skaffe nye arbeidsplasser, fremme oppbyggingen av høykvalifisert arbeidskraft og samtidig finne løsninger for store samfunnsmessige utfordringer. Denne ideen om å finansiere forskning og innovasjon med fokus på kommersialiseringsprosessen, oppsto under den forrige finanskrisen i Europa. Finansiering av såkalt forretningsorientert innovasjon skulle styrke europeisk industri og skaffe verdier i form av viten, produkter, prosesser, jobber, tjenester og forretningsmodeller som førte til et mer konkurransedyktig Europa.

Høye tilskuddssatser og tilskuddssummer

Horizon 2020 tilbyr kofinansiering av innovasjonsprosjekter på 70 prosent av den totale støtteberettigede prosjektkostnaden – dette inkluderer markedsnære aktiviteter og prosjekter for bygg av prototype eller pilotanlegg i original målestokk, demonstrasjonsprosjekter og utprøving i bedriftsmiljøer med sluttbrukere og potensielle kunder. Forsknings- og utviklingsprosjekter, som bygg av prototype og utprøving i liten målestokk eller i simulerte omgivelser, blir finansiert med opptil 100 prosent.

Tilskuddssummene varierer fra 1,5 til 3 millioner euro per prosjekt for enkeltfirmaer eller grupper på tre til fem bedrifter. For store samarbeidsprosjekter på grupper bestående av 8-20 selskaper samt høyskoler, forskingsinstitutter eller industriforbund, står tilskuddssummer på mellom 4 til 17 millioner euro tilgjengelig. I denne sammenheng er det spesielt attraktivt at 30 til 50 prosent av den totale finansieringssummen blir utbetalt som forhåndsfinansiering første måned etter prosjektstart. I tillegg tilbyr EU indirekte støtte gjennom enklere tilgang på instrumenter for fremmed- og egenkapital (lån).

Spesielle tilskudd for små og mellomstore bedrifter

Ifølge EU-kommisjonen spiller små og mellomstore bedrifter, såkalte SME-er, en nøkkelrolle for økonomisk vekst, innovasjon, sysselsetting og sosial integrasjon i EU. De siste fem årene har SME-er stått for to tredjedeler av sysselsetning i privat sektor og skaffet 80 prosent av nye arbeidsplasser. Man går ut fra at 99 av 100 bedrifter i EU tilhører denne bedriftskategorien.

For å understøtte dette innovasjonspotensialet videre, er 20 prosent av Horizon 2020-budsjettet reservert for SME-er. I tillegg finnes det spesielle EU-tilskudd for denne bedriftskategorien hvor finansieringen finner sted i faser og omfatter den totale innovasjonskjeden – fra forundersøkelser og tilskudd for pilotering og demonstrasjon, til subsidiering ved markedsinntreden.

Finansiering av GreenTech-prosjekter

Bærekraftig utvikling og bekjempelse av klimaendringene er forankret som et gjennomgående tema i Horizon 2020-programmet. 60 prosent av budsjettet skal gå til prosjekter som fremmer bærekraft og mer enn 35 prosent skal gå til prosjekter som bekjemper klimaendringene.

«Grønn» er i denne sammenhengen teknologier og løsninger i følgende bransjer:

 • Fornybar energi
  Fornybar energi, bærekraftig bruk av fossilt brennstoff, energilagring, lokale løsninger for varme/kjøling i bygg, effektive strømnett, smarte byer og kommuner
 • Energieffektivitet
  Energieffektive bygg, industrispesifikke energieffektive produksjonsprosesser, effektive systemer/apparater
 • Transport og logistikk
  Alternativt drivstoff, alternativ fremdriftsteknologi, infrastruktur- og trafikkstyring, bærekraftig mobilitetsstyring
 • Sirkulær økonomi
  Avfallshåndtering, gjenvinningshåndtering, avfallseliminering, miljøtiltak
 • Resurs- og råstoffeffektivitet
  Nye materialer, bærekraftig design, nye løsninger for bærekraftig produksjon av råstoffer, nye metoder for bedre gjenvinning av sidestrømmer/biprodukter, gjenvinning av råstoffer og produkter, bærekraftig vannøkonomi

Gode grunner for å benytte seg av EU-finansiering:

 • Finansiering – høye tilskuddssatser og tilskuddssummer samt forhåndsfinansiering
 • Nettverk – tilgang til førsteklasses forretnings- og forskningspartnere i hele Europa
 • Marked – tilgang til nye markeder og markedskanaler utenfor Norge og Tyskland
 • Markedsføring – reklame i hele Europa under EUs flagg
 • Kvalitet – internasjonalt utprøvde og anerkjente innovasjonsideer
 • Kapitalisering – finansieringskilde i enhver fase av produktutviklingen

Mer informasjon om Norsk-Tysk Handelskammers GreenTech-fokus finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *