Insentiver, rammebetingelser, sikkerhet: Slik lykkes energiskiftet

På German-Norwegian Energy Dialogue 2023 diskuterte industrirepresentanter og politikere fra de to landene det bilaterale energisamarbeidet. På bildet taler Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i olje- og energidepartementet. Bilde: Norsk-Tysk Handelskammer

I slutten av august møttes norske og tyske politikere og næringslivs­representanter i Oslo til årets Energy Dialogue. Arrangementet i regi av Norsk-Tysk Handelskammer og de to landenes ambassader var større enn noen sinne, med over 200 deltakere.

Energispørsmålet er et viktig økonomisk og politisk tema som knytter Norge og Tyskland tett sammen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina var det norsk gass som hjalp Tyskland gjennom energikrisen. Norge er på sin side avhengig av Tyskland for å nå sine mål for økonomi og bærekraft. Disse inkluderer blant annet storproduksjon av utslippsfritt hydrogen og underjordisk lagring av CO2 i stor skala. Tyskland er helt åpenbart i målgruppen for begge deler, ikke minst på grunn av landets egne klimamål.

Samspill mellom industri og politikk

Men hvordan kan industri og politikk i de to landene samarbeide optimalt for å oppnå det grønne skiftet så raskt som mulig? Hvordan kan man skape bærekraftige, rimelige og stabile energiforsyningssystemer som dekker behovet i hele land? Hvordan kan (energi-)selskaper bidra til dette, og hvilke politiske rammebetingelser trenger de? 

Om German-Norwegian Energy Dialogue
Sammen med ambassadene i begge land har Norsk-Tysk Handelskammer lansert en plattform for bilateralt samarbeid på energiområdet: German-Norwegian Energy Dialogue. Her utveksler politikere fra begge land ideer med representanter fra næringslivet. Sammen presenterer og diskuterer de de viktigste utviklingstrekkene i det tysk-norsk energisamarbeidet. Målet er å utforske potensialet i det bilaterale samarbeidet og utveksle ideer og kunnskap om markeds- og teknologiutviklingen. German-Norwegian Energy Dialogue finner vanligvis sted i løpet av én dag på sensommeren. Under etiketten German Norwegian Energy Dialogue avholdes også ulike energirelaterte, mindre arrangementer hos Norsk-Tysk Handelskammer i løpet av året. 

Disse sentrale spørsmålene ble diskutert under German-Norwegian Energy Dialogue 2023 på Høymagasinet i Oslo den 29. august. I år deltok rundt 200 interesserte – flere enn noen gang før. Først oppe på podiet var de to lands ambassader, som understreket viktigheten av et tettere samarbeid mellom de to landene. I det påfølgende panelet formulerte representanter for (energi)industrien i begge land krav til politisk handling for en grønn omstilling: klarere rammebetingelser, økonomiske og andre insentiver, mer sikkerhet og minimering av risiko. Tilstedeværende politikere la derimot vekt på at dette forutsetter en klar vilje fra selskapenes side til å iverksette bærekraftige energiprosjekter og investere i forskning og utvikling for teknologien som trengs. Paneldeltakerne ble enige om at dette dilemmaet bare kan løses med tydeligere kommunikasjon, tettere koordinering og en mer intensiv dialog mellom politikere og næringsliv.

Mer enn hydrogen og CCS

Karbonfattig og etter hvert grønt hydrogen vil spille en viktig rolle i den grønne omstillingen og fremtidens energiforsyning, og det samme gjelder for CSS-teknologi. Dette var deltakerne i energidialogen enige om. CCS blir stadig mer akseptert, særlig i Tyskland, og implementeringen av norsk-tyske hydrogen- og CO2-verdikjeder virker stadig mer konkret. Gassco og DENA informerte om en pågående mulighetsstudie for hydrogen, og kunngjorde etableringen av en bilateral arbeidsgruppe.

Alle som stod på scenen under Energy Dialogue var for øvrig også enige om at CCS og hydrogen ikke er nok til at energiomstillingen skal lykkes. Mange ulike metoder og løsninger må til. I tillegg til CCS og hydrogen trengs for eksempel effektiv batteriteknologi og mer strømproduksjon fra fornybare energikilder.    

Også den nære fremtiden innen fornybar energi og på energimarkedet ble gjenstand for diskusjon i løpet av German-Norwegian Energy Dialogue. Deltakerne i industripanelet var enige om at fornybar energi må bli rimeligere, og at dette forutsetter en reformering av energisektoren. Dessuten vil et tett europeisk samarbeid være avgjørende for å optimalisere forsyningskjedene og støtte opp om prosjekter innen fornybar energi.

En viktig plattform

Hanne Marit Grønning Strand, Head of Stakeholder Relations & Energy i Norsk-Tysk Handelskammer, uttaler følgende:

– Diskusjonene viser viktigheten av plattformer som German-Norwegian Energy Dialogue.

Utfordringene i den grønne omstillingen ser ut være mindre av teknisk art, men snarere i hvordan den skal gjennomføres politisk og i industrien.

– Arrangementer som German-Norwegian Energy Dialogue spiller derfor en viktig rolle for kommunikasjonen. Årets dobling av antall deltakere sammenliknet med 2022 ser ut til å bekrefte dette.»  

Bilder fra German-Norwegian Energy Dialogue finner du her.

Den tyske ambassaden i Norge, den Kongelige norske ambassaden i Berlin og Norsk-Tysk Handelskammer organiserte German-Norwegian Energy Dialogue 2023 i fellesskap. Thema Consulting var partner for arrangementet. Aker Horizons, DNV, EnBW, Equinor, Hydro Havrand, RWE, Statkraft, VNG og Wintershall Dea støttet arrangementet.