Nordisk lederskap på agendaen

Næringslivet er i stadig utvikling og endringene skjer raskere enn før. Bedrifter trenger ledere som takler fremtidige utfordringer og som forbereder teamene sine best mulig på dem. Hvordan kan ledere utvikle lederferdigheter som får det beste ut av teamet?

Edith Rian er lederutvikler, foredragsholder og grunnlegger av firmaet Rösslyng i Bonn, og hjelper organisasjoner i Norge og Tyskland med utviklingen av fremtidsrettede ledere. I samarbeid med Symbio AS i Ålesund tilbyr de skreddersydd ledelsesutvikling og trening mot mer effektive leder- og arbeidsteam. Edith Rians tilnærmingsmåte er preget av en nordisk ledelsesstil.

Norden som forbilde

Velstand, produktivitet, innovasjon, helse og utdanning: Norden gjør det godt i alle disse kategoriene, og i Global Happiness-rankingen i 2019 var alle nordiske land blant topp ti. Derfor er det ingen overraskelse at andre land ser mot Norden og mot lederstilen i nordiske bedrifter når de er på utkikk etter løsninger og innovasjon. Men hva betyr Nordic Leadership og hvorfor er den annerledes enn andre lederstiler?

– Nordiske land har høye kostnader og begrenset tilgang på kompetanse, særlig ute i regionene. Derfor handler ledelse i nordiske organisasjoner ofte om å forvalte menneskelige ressurser på en mest mulig effektiv og langsiktig måte. Det vil si å påvirke høyt kompetente individualister til å yte sitt beste, samarbeide, innovere og skape resultater på en effektiv og bærekraftig måte, forklarer Rian.

– Jeg tror at en av grunnene til at Norden gjør det så bra, både i næringslivet og som samfunn, er nettopp fokuset på et bærekraftig arbeidsliv som er forenlig med familie og velferd i alle dets former.

Edith Rian

God ledelse handler om å skape resultater i felleskap

Rian understreker at temaet er komplekst, men nevner fire områder som beskriver hvordan den nordiske ledelsesstilen skiller seg noe fra andre land:

  • Samarbeid er viktigere enn konkurranse
  • Flate hierarkier og delegering av myndighet og ansvar
  • Relasjonsledelse og tillit i sentrum
  • God balanse mellom arbeid og fritid for alle (også for sjefen)

Videre forklarer hun at gode nordiske ledere bidrar til at samarbeidet innad i teamet fungerer godt og at teamets evner og ressurser (gruppeintelligensen) utnyttes effektivt. Gode relasjoner, tillit og fordeling av ansvar spiller en viktig rolle. I Norden forventer -og mottar- kompetente ansatte mye autonomi. Ifølge Rian er opplevelsen av autonomi i arbeidet en av de viktigste drivkreftene for indre motivasjon og innovasjon, og dermed avgjørende for at foretak skal lykkes. For lederen innebærer dette å bygge gode relasjoner med de ansatte, delegere myndighet og gi fra seg en god del kontroll.

Tanken om at arbeid er en del av livet stikker dypt i Norden.

– Jeg tror at en av grunnene til at Norden gjør det så bra, både i næringslivet og som samfunn, er nettopp fokuset på et bærekraftig arbeidsliv som er forenlig med familie og velferd i alle dets former, sier Rian.

Kvinner i lederposisjoner

Undersøkelser viser at spesielt det økende antallet kvinnelige medarbeidere har bidratt til den økonomiske veksten i Norden.

– Mangfoldet vi har i samfunnet må gjenspeiles både i arbeidslivet og i virksomheter på alle nivåer for å sikre bærekraftig og balansert verdiskaping. Økt økonomisk vekst i Norden som følge av at flere kvinner er i arbeid, kan blant annet skyldes at flere hender (og hoder) bidrar til verdiskapningen, forteller Rian og legger til at bildet selvfølgelig er mer komplekst.

– Det er velkjent at en mangfoldig gruppe mennesker vil skape et mye bredere resultatutfall som ikke alltid er umiddelbart målbart i økonomiske termer, men som vil påvirke økonomisk vekst på mange forskjellige måter, både på lang sikt og på kort sikt.

Rian mener at det er på denne måten at kvinnelige ledere gjør den største forskjellen.

– Selv om kvinner og menn er ganske like, har vi en tendens til å tenke og snakke ulikt om ting. Det blir ofte sagt at menn er mer orientert mot saker og ting, mens kvinner er mer opptatt av folk og relasjoner.

– Jeg hører ofte at kvinner kan fungere som limet i en ledergruppe, ved å ta hensyn til hvordan gruppen jobber sammen i stedet for bare å fokusere på resultat. Jeg er overbevist om at en god kjønnsbalanse i grupper kan føre til økt tillit og bedre beslutninger.

Impulser for tyske ledere

– Etter min erfaring har de tyske bedriftene mange tiltak for å sikre jobbtilfredshet og gode prestasjoner blant medarbeiderne sine. Men ettersom mange tyske organisasjoner søker å bli mer innovative og endringsdyktige, er det et visst rom for forbedring (som det også er i mange nordiske organisasjoner), svarer Rian på spørsmål om hvordan tyske ledere kan lære av den nordiske stilen.

Hennes konkrete tips er å utøve mindre kontroll og delegere mer myndighet, tillate at flere tar initiativ og ansvar for resultatet – og forvente at de gjør det, samt ha mot til å vise at det er menneskelig å gjøre feil. På ledelsesnivå i Tyskland kan man for eksempel vurdere bruken av makt- og hierarkisymboler. Man kan spørre seg om bruken av titler og etternavn rent faktisk hjelper dersom man ønsker å bli mer effektiv og innovativ. Utover det kan man ved ansettelser av nye ledere bli mer bevisst på å finne en god balanse mellom faglige ferdigheter og personlighet. Å evne å bygge gode relasjoner, inspirere og kommunisere en visjon, er ifølge Rian like viktig for ledelse som rask beslutningstagning og tekniske ferdigheter.

Mer informasjon finner du på Rösslyngs hjemmeside, eller via linkedin. Dersom du har spørsmål, kan du kontakte info@roesslyng.com.

Sarah Huesmann