Senker vekstprognosen i tysk næringsliv

Tyske bedrifters forventninger til eksport er mindre krystallklare. Selv om den grunnleggende vekstkraften i Tyskland er intakt, senker likevel Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) sine vekstprognoser i den nylig fremlagte konjunkturundersøkelsen.

Mindre optimistisk til fremtidige forretninger

Bedriftene er litt mindre optimistisk til fremtidige forretninger enn tidligere og merker både hindre og risikoer tydelig: Den største bekymringen i flere bransjer er mangelen på spesialisert arbeidskraft, fulgt av arbeidskostnader og næringspolitiske rammebetingelser. Selskapene nevner her spesielt byråkratimengde, bekymringer knyttet til global politikk samt et for komplekst og lite investeringsvennlig skattesystem. Ser man på internasjonale forretninger vokser skepsisen. Fremfor alt industrien går mindre velsmurt enn ved forrige undersøkelse. Dette merker også tilbydere av bedriftsytelser. Holdningen til fremtidige handelsutsikter preges av tilbakeholdenhet. Byggebransjen derimot profitterer fortsatt fra den høye etterspørselen, selv om flaskehalsene også tiltar her.

Økonomien i Tyskland fortsatt god

Tysk økonomi er fortsatt i god forfatning. Vurderingen av den nåværende økonomiske situasjonen ligger på det nest høyeste nivået for de siste 25 årene. Bedriftene vurderer dog egen forretningsituasjon litt mindre positiv enn ved året begynnelse. Den stadig mindre tilgangen på spesialisert arbeidskraft gjør seg merkbar. I tillegg har økonomien i det siste en mer moderat vekstkurs – noe som også gjør seg gjeldende med blikk på internasjonale markeder.

Forventinger til eksport

Forventningene til eksport har gått merkbart ned, og her merkes tydelig at diskusjonen om verdenshandelens fremtid preges av usikkerhet. Færre bedrifter tror på muligheter for vekst under de nåværende betingelsene. I mange viktige markeder er imidlertid signalene gode. Oppgangen i eurosonen og USA er stabil, det samme gjelder for Sørøst-Asia – hvor den positive utviklingen også drives av reformer innen selskapsbeskatning. Investeringer fungerer som globale vekstkrefter. Her er kapitalvareprodusenter mer optimistiske enn produsenter av forbruksvarer og leverandører. Mange terskelland profitterer også fra de økte råstoffprisene. I tillegg til de handelspolitiske konfliktene består fortsatt de næringspolitiske utfordringene knyttet til Russland, Tyrkia og andre markeder.

Fortsatt store investeringsplaner

Bedriftene ønsker fortsatt å investere stort. Sammenlignet med de rekordhøyde målingene i forundersøkelsen synker investeringsplanene bare marginalt. Foruten avkastning er utvidelse av kapasitet og produktinnovasjon de viktigste investeringsmotivene. Finansieringsbetingelsene er fortsatt fordelaktige. Samtidig merker de innovasjonssterke selskapene stadig tydeligere mangelen på spesialisert arbeidskraft. I lys av den vedvarende høye etterspørselen viser byggefirmaene seg så investeringspositive som aldri før.

Etter fire år med vekst avtar firmaenes plan for sysselsetting nå marginalt. Dette henger sammen med de noe mindre positive forventningene til forretninger. I byggebransjen er det sågar en lett stigning i sysselsettingsplanen. Bemanningsplanen derimot, er ekspansiv på tvers av alle bransjer. Også industrien forblir positiv til økt bemanning, selv om den for tiden er merkbart svekket. Samlet sett viser den stadig økende mangelen på spesialisert arbeidskraft seg som en svært begrensende faktor. Arbeidskostnadene ser bedriftene som den nest største risikoen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *