Tysk utenlandshandel i krise

Tysk utenrikshandel befinner seg fortsatt i krisetilstand. Dette viser en konjunkturundersøkelse gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) via dets rundt 140 globalt spredte utenlandshandelskamre (AHK).

Blant de over 3 500 tyske utenlandsbedrifter som deltok i AHK World Business Outlook, svarer flertallet at de tror det vil ta lang tid før den økonomiske situasjonen er ute av krisen. Selv om situasjonen har bedret seg litt siden sist undersøkelsen ble gjennomført, i starten av pandemien, er det fortsatt langt igjen til nivået bedriftene lå på før koronakrisen.

Forbedrede forretningsutsikter

Konkret opplever 32 prosent av de tyske utenlandsbedriftene gode forretningsmuligheter og 22 prosent rapporterer om dårlige. Snittet er dermed, i motsetning til før sommeren, positivt, men langt under nivået på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Tilsvarende tilbakeholdent vurderer de tyske utenlandsbedriftene konjunkturutviklingen for de kommende tolv månedene i de respektive landene. Til sammen regner 33 prosent med en forbedring, 34 prosent med en forverring av konjunkturutviklingen.

Langt igjen til nivået før krisen

– Det er positivt å se at situasjonen har bedret seg litt for bedriftene. Allikevel er det langt igjen før situasjonen er tilbake til normalen. Med tanke på hvor avhengig den tyske økonomien er av eksportvirksomhet, kan vi forvente at dette kommer til å ha ringvirkninger for tysk økonomi i lang tid fremover, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Kun fire prosent av bedriftene i undersøkelsen tror at handelen vil ha normalisert seg i løpet av 2020. Unntaket er her Kina, hvor allerede en fjerdedel av bedriftene er tilbake på normalt nivå, eller går ut fra å komme tilbake dit i løpet av året.

I Europa regner 32 prosent av bedriftene med at situasjonen vil være tilbake til normalen i løpet av 2021, 44 prosent tror dette vil skje først 2022 og 19 prosent tror det vil ta enda lengre tid.

Reiserestriksjoner fortsatt et stort problem

Årsakene til de tilbakeholdne framtidsutsiktene er mange. 75 prosent av de tyske utenlandsbedriftene hevder at reiserestriksjonene er en belastning for deres forretningsmuligheter. Dette er en økning fra sist, hvor kun 63 prosent så dette som en belastning. 53 prosent av bedriftene opplever en tilbakegang i etterspørselen etter varer og tjenester mens 51 prosent opplever avlyste messer og arrangementer.

Bedriftene ser etterspørsel (63 prosent), næringspolitiske rammebetingelser (48 prosent) og valutasvingninger (28 prosent) som de største risikoene.

Kostnadsinnsparing og digitalisering

Som en reaksjon på koronakrisen ser 66 prosent av bedriftene seg nødt til å spare, 61 prosent planlegger økt digitalisering og 46 prosent ser seg nødt til å reversere investeringer.

Når det gjelder sysselsetting ser vi også en liten positiv tendens: I begynnelsen av pandemien hadde kun 11 prosent av bedriftene planer om nyansettelser, dette tallet har nå steget til 26 prosent.

Om DIHK

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V.) representerer samtlige deler av tysk næringsliv. Tysklands 79 regionale handelskamre (IHK) ligger under DIHK, som igjen har millioner av bedrifter fra industri, handel og tjenesektoren som medlemmer. Norsk-Tysk Handelskammer (AHK Norwegen) er ett av 140 utenlandshandelskamre (AHK-er) i nettverket.