Syv mulighetsområder for norsk-tysk hydrogensamarbeid

I løpet av 2020 har både Norge og Tyskland økt sine ambisjoner for hydrogen. I den forbindelse har Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) lansert et posisjonspapir som identifiserer syv områder med særlige muligheter for tettere bilateralt samarbeid i utviklingen av en hydrogenøkonomi.

Tyskland og Norge har gode forutsetninger for å drive utviklingen av hydrogenøkonomien fremover og har ofte komplementære styrker, behov og utfordringer.

Den tyske hydrogenstrategien legger stor vekt på internasjonalt samarbeid og allokerer to milliarder euro til internasjonale partnerskap. Dette skal sørge for forsyningssikkerhet og konkurranseevne gjennom import av hydrogen og eksport av tysk hydrogenteknologi til hydrogenproduserende land.

Den norske hydrogenstrategien inneholder ingen lovnader om internasjonalt partnerskap. Det norske olje- og energidepartementet skal imidlertid utarbeide et veikart for hydrogen i Norge. Norsk-Tysk Handelskammer forventer at internasjonalt samarbeid vil spille en viktig rolle i utarbeidelsen av dette veikartet og har derfor identifisert syv områder hvor potensialet for norsk-tysk samarbeid innen hydrogen er særlig stort.

1. Transport. Norge er verdensledende innen elektrifisering av personbiltrafikken og har satt ambisiøse mål for klimagassreduksjoner i tungtransporten. Innen landtransport kan Norge derfor være et attraktivt testmarked for tyskproduserte kjøretøy.

2. Produksjonsanlegg. Med store mengder gunstig strøm og nærhet til kunder fra maritim sektor og prosessindustri, er det i Norge stort potensial for å etablere storskala produksjonsanlegg for grønt og blått hydrogen, grønn og blå ammoniakk samt metanol og e-fuels. Tyske aktører som kan bidra til utvikling og prosjektering av slike anlegg vil være attraktive bidragsytere for norske aktører.

3. Eksport. Det er teknisk mulig å benytte eksisterende rørinfrastruktur for storskala eksport av hydrogen fra Norge til Tyskland, i tillegg til å benytte skip. Norske selskap posisjonerer seg for hydrogeneksport til Tyskland, men behøver kunder fra tysk industri og tilstrekkelig infrastruktur for å kunne sette i gang. Norsk-Tysk Handelskammer mener det bør opprettes bilaterale fora der utfordringer knyttet til infrastruktur og andre rammebetingelser kan diskuteres, med mål om bedre koordinering mellom landene.

4. Maritim sektor. Norge har et stort forsprang innen utvikling av hydrogenteknologi til maritim sektor. Samtidig besitter Tyskland en stor skipsflåte og flere større havner. Økt samarbeid om innovasjon, teknologioverføring og infrastrukturutbygging i begge land kan stimulere teknologiutviklingen ytterligere og skape større markeder for teknologileverandører.

5. Forskning- og utvikling. Begge land har sterke forsknings- og industrimiljøer med solid kunnskap innen ulike deler av hydrogen-verdikjeden. Økt samarbeid mellom landene innen forskning og utvikling kan styrke næringslivet og markedstilgang til begge land. Norsk-Tysk Handelskammer mener det på myndighetsnivå bør vurderes å utarbeide en bilateral samarbeidsavtale om forskning på hydrogen.

6. Regionale samarbeid. Flere av Tysklands delstater har publisert egne hydrogenstrategier. Samtidig har norske fylkeskommuner forskjellige interesser og ambisjoner for hydrogen, enten det er produksjon eller anvendelse. Formaliserte regionale samarbeid kan bidra til økt koordinering av aktiviteter og legge til rette for utveksling av teknologi og bidra til bedre markedstilgang for norske og tyske aktører.

7. Luftfart. Norge er med sine vel 44 flyplasser og korte avstander mellom dem godt tilrettelagt for å teste ny og klimavennlig luftfartsteknologi. Norge kan dermed være et attraktivt marked for å teste tyskutviklet hydrogen- og e-fuel-teknologi for luftfart. 

Norsk-Tysk Handelskammer er en plattform for økt samarbeid mellom Tyskland og Norge innen hydrogen. Gjennom aktiviteter og tjenester legges det til rette for at Norge og Tyskland kan utnytte hverandres styrker og behov. Her kan du lese posisjonspapiret i sin helhet.

Kontaktpersoner:

Hanne Marit Grønning Strand, hmgs@handelskammer.no / +47 22 12 82 19
Tor Kristian Haldorsen, tkh@handelskammer.no / tel:+47 22 12 82 33