Tysklands næringsminister presenterer en ny industristrategi – med tiltak som også fremmer norsk-tysk samarbeid

Tysklands visekansler Robert Habeck under sitt besøk hos Norsk-Tysk Handelskammer i januar 2023. Bilde: AHK Norwegen

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck, presenterte landets nye industristrategi i oktober. Strategien identifiserer noen sentrale handlingsområder: Å sikre Tyskland som industriland, fornye velstanden og styrke næringslivssikkerheten. Tiltakene som planlegges for å nå disse målene, innebærer også et stort potensial for norsk-tysk samarbeid på flere områder.

På bakgrunn av handlingsområdene og de sentrale utfordringene tysk industri står overfor – et geopolitisk tidsskille, forsømte lokaliseringsfaktorer og overgang til klimanøytralitet – identifiserer strategien handlingsbehov og relevante tiltak.

Nøkkelmålene i strategien

– Forbedring av lokaliseringsforholdene for industrien, takket være raskere utbygging av fornybar energi og redusert byråkrati
– Tiltak mot mangel på kvalifisert arbeidskraft
– Midlertidig strømpristak for energiintensive næringer
– Etablering av permanente støtteprogrammer for industrien
– Langsiktig reformering av gjeldsbremsen for å finansiere programmene
– Avkarboniseringspakke for industrien og godkjenning av karbonfangst, karbonlagring og karbonbruk

Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, fremhever at hydrogen, energisikkerhet, opprustning og karbonlagring er temaer som allerede har stått sentralt i det tysk-norske samarbeidet de siste 12 månedene. Han fortsetter:

Satsingen på disse handlingsområdene innenfor rammen av strategien er et svært positivt signal for norske bedrifter og for den norske regjeringen. Vi gleder oss til å støtte norsk-tyske prosjekter som følger målene i den tyske industristrategien i ukene og månedene fremover.

Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Stort potensial for å fremme bilateralt samarbeid

Sterkere utbygging av hydrogenindustri og hydrogeninfrastruktur, som også innebærer raskere planleggings- og godkjenningsprosesser, særlig innen infrastruktur, nevnes eksplisitt. Når det gjelder næringslivssikkerhet har strategien som mål å redusere Tysklands avhengighet av autokratisk styrte land, ved hjelp av diversifisering og med nye handelsavtaler og råvarepartnerskap. Norge har allerede utmerket seg som en pålitelig partner på dette området de siste månedene.

I tillegg ser man behov for økt samarbeid i sikkerhets- og forsvarssektoren og for ytterligere konsolidering av den europeiske forsvarsindustrien. Den nylig inngåtte avtalen om felles bygging av ubåter er en del av dette. Karbondifferansekontrakter vil være et sentralt instrument i avkarboniseringspakken. Fremtidig karbonfangst, karbonlagring og karbonbruk vil medføre utbygging av en relevant transportinfrastruktur i Tyskland og en felles lagringsstrategi med europeiske partnerland. På dette punktet nevnes Norge eksplisitt som et av landene som allerede benytter seg av teknologien på en forutsigbar og trygg måte, til dels i industriell skala.

Finn hele strategien her (på tysk).