— Det viktigste Norge kan gjøre under dette lederskapet er å sørge for at Arktisk råd overlever!

Norges Arktis-ambassadør Morten Høglund. Bilde: Jessica Cook/Arctic Council Secretariat

Arktisk råd er et av de organene der vestlige land fortsatt samarbeider med Russland. Vi har snakket med rådets nåværende leder, Morten Høglund, om Norges mål i rådet, geopolitiske utfordringer og energiprosjekter i Arktis. Og om Tysklands rolle som observatørstat.

Norge overtok formannskapet i Arktisk råd i midten av mai. Morten Høglund, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og Norges arktiske ambassadør, leder nå organet.

Hvilke oppgaver har Arktisk råd og hva er din rolle som Chair of the Senior Arctic Officials (SAOC)?  
Morten Høglund: Arktisk råd er det ledende mellomstatlige forumet for samarbeid, samordning og samhandling mellom de arktiske statene, arktiske urfolk og andre innbyggere i nordområdene om felles arktiske saker, særlig saker om bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis. Jeg er daglig leder av arbeidet i Arktisk råd, under de to årene Norge har lederskapet.  

Arktisk råd
…er et mellomstatlig forum med hovedkvarter i Tromsø som ble opprettet i 1996 for å balansere interessene til de arktiske statene og urfolkene som bor i regionen. Arktisk råd består av Danmark (for Grønland), Finland, Island, Canada, Norge, Russland, Sverige og USA. Ett av landene innehar formannskapet for to år av gangen. Tretten ikke-arktiske land er også representert i rådet som faste observatører, deriblant Kina, Storbritannia og Tyskland. Kilde: Wikipedia

Hvilke interesser representerer Norge i Arktisk råd? 
Norge er opptatt av at viktige spørsmål om Arktis kan håndteres i samarbeid med de øvrige arktiske stater og urfolk. Tematisk vil Norge under vårt lederskap vektlegge arbeidet med hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling og folk i nord. Under arbeidet med disse prioriteringene vil vi søke å styrke ungdoms medvirkning. En annen viktig prioritet er å styrke urfolksorganisasjonenes rolle i rådet. Det viktigste Norge kan gjøre under dette lederskapet er å sørge for at Arktisk råd overlever, gitt den krevende geopolitiske situasjonen.

Hentydningen til Russlands medlemskap i rådet bringer oss til neste spørsmålet: hva betyr det for Norges formannskap?
Det er selvfølgelig en utfordrende situasjon. Som leder av rådet er det vårt mål at alle medlemmer av rådet skal behandles likt og ha de samme muligheter for deltakelse.   

— Vårt mål er at alle medlemmer av rådet skal behandles likt og ha de samme muligheter for deltakelse.

Det norske formannskapet møtte alle arbeidsgruppelederne og sekretariatet i juni for å koordinere rådets videre arbeid. Hva er resultatene? 
Dette var en fin anledning til å planlegge forestående arbeid. Arbeidssituasjonen er krevende og det er nødvendig at alle er godt oppdatert, denne samlingen var således svært vellykket.

Norge vil legge vekt på bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis: Hva er rådets holdning til CCS-prosjekter, produksjon av (offshore) vindkraft og grønt hydrogen i arktiske områder? 
Det er en spennende og viktig utvikling på gang i Arktis i forbindelse med det grønne skiftet. Rådet vil være viktig for å dele kunnskap og erfaringer mellom land og samfunn i nord. De ulike land i rådet vil fortsatt ha noe ulik tilnærming til konkrete prosjekter og det er ikke et mål at alle må ha lik politikk på dette området. Det som er viktig er at alle forstår og anerkjenner urfolks rettigheter i ulike prosesser knyttet til det grønne skiftet. 

— Det som er viktig er at alle forstår og anerkjenner urfolks rettigheter. 

Tyskland er med i Arktisk råd som observatør. Hvilke interesser representerer Tyskland i Arktis, og hvordan kan det bidra til rådets arbeid, særlig med hensyn til Norges prioriteringer? 
Vi verdsetter Tysklands lange engasjement i Arktis. Tyskland har vært et av de ledende land innen forskningsaktivitet i ulike deler av Arktis, inkludert i Polhavet. Tyskland har betydelige forskningskapasiteter som er viktig for kunnskapsgrunnlaget om Arktis. Slik vi kjenner Tysklands aktivitet i Arktis, er det godt samsvar mellom tyske interesser og flere av de norske prioriteringene.  

Hva vil rådet gjøre for å øke kunnskapen om deres arbeid i befolkningen?  
Det er et mål å være mer synlig bl.a. gjennom aktiv bruk av sosiale medier, sterkere satsing på ungdom og deltakelse på ulike konferanser og arrangement osv.

Mer informasjon om Arktisk råd finnes på deres nettsted.   

Morten Høglund, *1965, startet sin politiske karriere som varaordfører i Ski. På 2000-tallet representerte han Akershus på Stortinget som medlem av Fremskrittspartiet (FrP). Deretter ble han spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet, og senere statssekretær. Siden 2021 har han representert Norge i Arktisk råd.