Gassprisen presser norske eksporttall ned, Tyskland fortsatt størst

Bilde: AdobeStock

Eksporten fra Norge til Tyskland utgjorde 184 milliarder kroner i årets første halvår. Det er en tredjedel mindre enn i samme periode i 2022. Likevel er Tyskland fortsatt Norges største gasskunde og det største eksportlandet – og nå også det største importlandet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte nylig tall for juni måned. I en pressemelding fastslår SSB at Norges handelsoverskudd i juni 2023 er redusert med rundt 60 prosent sammenliknet med den samme måneden året før.

Halvårsregnskapet viser den samme tendensen. I årets seks første måneder lå Norges totale eksportvolum lavere enn året før: Frem til og med juni 2023 utgjorde Norges eksport til utlandet 931 milliarder kroner, en nedgang fra 1180 milliarder året før. Til gjengjeld steg importen: I første halvår av 2023 lå den på 523 milliarder kroner, mot 486 milliarder i første halvår 2022. Handelsoverskuddet var dermed rundt 40 prosent lavere enn i fjorårsperioden.

Tall i euro
I den første halvdelen av 2023 sank verdien av den norske kronen betydelig. En direkte omregning av tallene ville gi utydelige resultater, ettersom SSB har registrert tallene måned for måned. Derfor er alle tall i denne artikkelen kun oppgitt i NOK. I midten av juli 2023 tilsvarer 1 euro ca. 11,30 norske kroner

Mindre penger fra Tyskland

I 2022 ble Tyskland Norges største eksportpartner. Allerede i de seks første månedene eksporterte Norge mest til Tyskland: Fra januar til juni 2022 ble det sendt varer til Tyskland for 314 milliarder kroner. Omlag 284 milliarder av dette var olje- og gassprodukter, og gassleveransene alene sto for 260 milliarder. Det fremgår av SSBs statistikk.

I 2023 sank eksportvolumet tydelig i den samme perioden: Frem til juni kjøpte Tyskland norske varer for rundt 184 milliarder kroner. Fossilt brensel utgjorde 153 milliarder, og gassen var igjen den desidert største posten med 134 milliarder kroner.  

Norsk eksport

jan-juni 2022jan-juni 2023forskjell i %
eksport total1180 milliarder NOK931 milliarder NOK-21 %
eksport til Tyskland314 milliarder NOK184 milliarder NOK-41 %
hvorav olje- og gassprodukter284 milliarder NOK153 milliarder NOK-46 %
hvorav gass260 milliarder NOK134 milliarder NOK-48 %
Kilde: SSB

Til tross for reduksjonen står de 184 milliardene som er eksportert til Tyskland hittil i år, for den største enkeltandelen av norsk eksport. På de neste plassene kommer Storbritannia med vel 172 milliarder og Nederland med omlag 80 milliarder kroner.

Gassprisen er nøkkelen

Det reduserte eksportvolumet i forhold til 2022 skyldes fremfor alt at fjorårets gasspriser var usedvanlig høye, mens de nå ligger lavere. Det blir tydelig når man ser på mengden av eksportert gass: Mens Norge solgte totalt 22,8 millioner tonn gass til Tyskland i første halvår av 2022, var salgsmengden i samme periode i år 20,8 millioner tonn. En liten reduksjon sammenliknet med forskjellen i eksportverdi, som gikk fra 260 til 134 milliarder kroner. Fra juni 2022 til juni 2023 sank verdien av norsk naturgasseksport med hele 67,3 prosent, i følge SSBs tall. Etter toppen i august 2022 ligger gassprisene nå på samme nivå som høsten 2021. 

Verdien av Norges samlede eksport av råolje, gass og kondensater siden 2021, i milliarder kroner. Grafikk: SSB

Hvordan inflasjonen i Norge (se egen boks oppe) og den svake kronekursen påvirker importen og eksporten, er vanskelig å avgjøre. Vanligvis virker inflasjon negativt inn på importen og positivt på eksporten.

Tyskland er nå også ledende på import

Norsk import fra januar til juni 2023 viste et annet interessant trekk: Sammenliknet med første halvår av 2022 rykket Tyskland to plasser opp, gikk forbi Sverige og Kina, og har nå inntatt førsteplassen også her. I årets seks første måneder importere Norge varer fra Tyskland for ca. 62 milliarder kroner; fra Sverige var importen 58 og fra Kina 57 milliarder. En høy eurokurs i forhold til kronen kan være en del av forklaringen, ettersom Norge måtte betale mer for tyske varer enn året før.