Tysklands CO2-utslipp går kraftig ned i 2019

Klimagassutslippene i Tyskland gikk ned med 54 millioner tonn i 2019 – en nedgang på 6 prosent. Det fremkommer av de første beregningene fra det tyske miljødepartementet.

I 2019 beløp landets klimagassutslipp seg på rundt 805 millioner tonn, en nedgang på nesten 36 prosent sammenlignet med 1990. I denne perioden har nedgangen ikke vært større enn i fjor, med unntak av finanskriseåret 2009.

Energisektoren bidro mest til utslippsreduksjonen med en tilbakegang på nesten 51 millioner tonn CO2. Hovedårsaken er CO2-prisøkningen i EUs kvotehandelssystem til gjennomsnittlig 25 euro per tonn CO2, noe som bidro til at det ble mindre lønnsomt å produsere strøm fra kull. I tillegg førte lave gasspriser og utbygging av vind- og solkraft til ytterligere utslippskutt.

Gode nyheter kommer også fra industrien. Mindre drivstofforbruk og mer energieffektivitet førte til at industrien reduserte sine utslipp med mer enn 7 millioner tonn – en reduksjon på 4 prosent.

I både transport- og byggesektoren økte imidlertid CO2-utslippene. Transportsektorens utslipp tiltok med 1,2 millioner tonn til 163,5 millioner tonn, som følge av 1,6 prosent økning i antall kjøretøy og dermed et høyere bensin- og dieselforbruk. I byggesektoren økte utslippene med 5 millioner tonn på grunn av lavere oljepriser og et kjøligere vær, noe som tilsvarer en økning på 4 prosent.

Ambisiøse klimamål innen 2030

Disse beregningene viser at Tyskland har kommet nærmere målet om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2020 enn tidligere forventet.

– Der vi har satt i gang politiske tiltak, er vi i stor grad på riktig vei mot klimavern, uttaler den tyske miljøministeren Svenja Schulze på departementets hjemmeside.

I fjor la den tyske regjeringen fram et tiltaksprogram for å nå de nasjonale klimamålene innen 2030. Klimapakken slår fast Tyskland skal redusere sine utslipp med minst 55 prosent innen 2030. Fra 2021 skal landet ha et eget kvotehandelssystem i transport- og byggesektorene. I tillegg satser den tyske regjeringen sterkere på elektromobilitet. Antall elbiler skal økes til mellom syv til ti millioner innen 2030. Dette skal oppnås blant annet med skattelettelser på el- og hybridbiler og utbygging av ladeinfrastruktur.