Fem nye ansikter i styret og rådet til Norsk-Tysk Handelskammer

Ved medlemsforsamlingen til Norsk-Tysk Handelskammer den 28. april 2022, ble Dr. Matthias Geiger, (juridisk direktør, Siemens Energy AS) og Holger Matthiesen (administrerende direktør, Aker Offshore Wind Europe GmbH) valgt inn i styret.

I rådet ble Erik Brynhildsbakken (konserndirektør kommunikasjon, Color Line AS), Otto Søberg (CEO, OS Business Consulting AS) og Fredrik Altmeier (administrerende direktør, Siemens Healthineers AS) valgt inn. Liv Monica Stubholt og Tormod Sortehaug forlot sine posisjoner i styre og råd.

Nye medlemmer i styret

Dr. Matthias Geiger, juridisk direktør, Siemens Energy AS

Du har i mange år vært et aktivt medlem i Norsk-Tysk Handelskammer og vært aktiv i rådet – hva setter du personlig pris på i dette samarbeidet?

Norsk-Tysk Handelskammer er en utmerket møteplass for alle som er interesserte i norsk-tyske næringsforbindelser. Her kan jeg i en behagelig atmosfære diskutere temaer som er viktig for bedriften min, Siemens Energy, og for meg selv. Ikke minst setter jeg veldig pris på de personlige kontaktene som jeg har kunnet knytte gjennom handelskammeret. Gjennom dette har det også oppstått flere vennskap.

Hvilke forventninger har du til din nye rolle som styremedlem for Norsk-Tysk Handelskammer?

Jeg gleder meg veldig til denne nye oppgaven. Siden jeg allerede har sittet i rådet vet jeg at handelskammeret og teamet med Michael Kern i spissen er veldig kompetent. Jeg håper at jeg kan fortsette å være med på den positive utviklingen også i styret.

Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Jeg mener at et tett samarbeid er med på å fremme den gjensidige tilliten, noe som igjen er en grunnleggende forutsetning for gode næringsforbindelser. I tillegg er jeg spesielt opptatt av dekarbonisering som forutsetning for å demme opp for klimaforandringer. På dette området har Norge og Tyskland nøkkelroller i Europa, og det finnes her mange muligheter for bilateralt samarbeid mellom Norge og Tyskland.

Holger Matthiesen, administrerende direktør, Aker Offshore Wind Europe GmbH

Hvilken forbindelse har du til Norge?

Jeg har siden desember 2021 jobbet for den norske Aker-gruppen og er blant annet ansvarlig for å styrke aktivitetene knyttet til offshore vind i Tyskland og kontinental-Europa, og på denne måten knytte Norge og Tyskland enda tettere sammen. Jeg har i en tidligere stilling bygget en offshore vindpark i Tyskland for et norsk-tysk konsortium. Det var en veldig positiv erfaring.

Hvilke forventninger har du til din nye rolle som styremedlem for Norsk-Tysk Handelskammer?

Jeg ønsker å hjelpe Norsk-Tysk Handelskammer med å bli enda mer kjent og å kunne bruke styrkene til kammeret enda bredere. Videre ønsker jeg med mine forretningsforbindelser å stimulere til ytterligere samarbeid og å bringe mennesker fra begge land sammen gjennom forretningsaktiviteter.

Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Det norsk-tyske energisamarbeidet er ekstra viktig for meg og har vært det lenge, ikke bare på grunn av min nåværende jobb. Norge har i flere tiår vært sentral i energiforsyningen i Tyskland og Europa innen konvensjonell energi. Norge er nå på vei til å bli bygget ut som «powerhouse» for fornybar energi (spesielt offshore vind og grønt hydrogen), og vil dermed kunne være med på å sikre energiforsyningen i Europa gjennom eksport sørover. Dette kan vi være med på å jobbe for i handelskammeret.

Nye medlemmer i rådet

Erik Brynhildsbakken, konserndirektør kommunikasjon, Color Line AS

Hvilket forhold har du til Tyskland?

Tyskland har utviklet seg til å bli et imponerende og fascinerende foregangsland på mange områder, både innad i Europa og i et globalt perspektiv. Gjennom Color Line har jeg naturligvis fått et enda tettere forhold til Tyskland, og ruten Oslo-Kiel har faktisk fungert som en bro mellom Norge og Europa i mer enn 60 år. Det har vært svært viktig for alt fra handel og økonomi til reiseliv og kulturutveksling, og blir bare viktigere når vi alle skal gå fra grått til grønt. Det kan vi bare løse i felleskap, og da spiller Tyskland nøkkelrollen – en Franz Beckenbauer for Europas grønne giv.

Hvordan vil du bidra med din kunnskap og erfaring til rådets arbeid?

I tillegg til den lange erfaringen som Color Line har opparbeidet seg etter flere tiår i Tyskland, håper jeg at Color Line også kan bidra gjennom sitt perspektiv. Vi er primært en brobygger som lykkes best når de ulike aktørene på begge sider finner sammen og knytter bånd. Både innenfor reiseliv og cargo er vi et bindeledd og en muliggjører for at de to landene skal finne sammen. Den nye kulturhovedstaden Oslo er bare et av mange eksempler i begge land, som er glimrende Norgesreklame og derfor også positivt våre tyske og europeiske markeder.

Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Selve grunnpilaren i Norsk-Tysk Handelskammer er å fremme samarbeid på tvers av landegrenser, og både pandemien og krigen i Ukraina har understreket med særdeles fet penn at vi er sterkere sammen. Sikkerhet, bærekraft og energi er tre av områdene der dette nå er svært tydelig, og som i tillegg dagens henger uløselig sammen i dagens Europa. Fremover vil det bare blir enda tydeligere med hensyn til klimautfordringen, der sjøveien er miljøveien og vi i Color Line jobber intenst for blått hav og grønne løsninger.

Otto Søberg, CEO, OS Business Consulting AS

Hvilket forhold har du til Tyskland og til Norsk-Tysk Handelskammer?

Tyskland er et stort og spennende marked. Gjennom sitt nettverk og tjenester, spiller handelskammeret en viktig rolle i det bilaterale samarbeidet. Jeg har faktisk vært involvert i handelskammerets styrearbeid før, og gleder meg derfor ekstra til å komme tilbake til «familien». Jeg har et veldig nært forhold til Tyskland i og med at jeg har bodd og jobbet der, derfor er også forholdet mellom Norge og Tyskland veldig viktig for meg.

Hvordan vil du bidra med din kunnskap og erfaring til rådets arbeid?

Jeg er veldig opptatt av fornybar energi og er styreleder i et selskap som spesialiserer seg på terminaler for bunkring av skip som drives på hydrogen. Her utgjør Tyskland et potensiale med mye havgående og elvebasert skipsfart. Jeg ser for meg at det her vil være mange muligheter for norsk-tysk samarbeid fremover. I tillegg har jeg kompetanse fra maritim og offshore næring, som sikkert kan komme til nytte i forbindelse med fokustemaer og aktiviteter i arbeidsgruppene.

Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Handelskammeret har i mange år vært en strategisk partner for begge land. Jeg tror at vi kan fremheve denne rollen og handelskammerets aktiviteter enda mer, slik at enda flere bedrifter kan profitere av dette og at handelsrelasjonene kan intensiveres. Jeg har også med meg erfaring fra omstillingsprosesser i industrien, noe som kan være nyttig med tanke på Ukraina og utfordringene med energiforsyning som følge av dette.

Fredrik Altmeier, administrerende direktør, Siemens Healthineers AS

Hvilket forhold har du til Tyskland?

Med en norsk mor og tysk far vokste jeg opp med to språk og er godt kjent med begge kulturene, dette gjelder også bedriftskulturene. Gjennom mine stillinger i Telenor og Siemens i Tyskland, Sveits og Norge har jeg tilbragt mesteparten av min karriere mellom disse landene. Det bilaterale arbeidet er derfor spesielt viktig for meg. Jeg har fortsatt tette familiære bånd til Tyskland, og gleder meg over enhver mulighet til å fremme norsk – tysk samarbeid.

Hvordan vil du bidra med din kunnskap og erfaring til rådets arbeid?
Jeg vil gjerne bruke min kulturelle forståelse, min erfaring med forretningsutvikling i Norge og Tyskland og min ledererfaring innen områdene IT & Telekom, Olje & Gass,  Consulting og Helseteknologi til å utvikle samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Dette gjelder både på et generelt og et bransjespesifikke plan. Gjennom min personlige bakgrunn og min yrkeserfaring vil jeg kunne hjelpe både tyske og norske bedrifter i handelskammerets nettverk med å etablere seg i det andre landet.

 Er det noen temaer du synes er ekstra viktige i det norsk-tyske samarbeidet?

Jeg tror at både Norge og Tyskland profiterer veldig på den gjensidige utvekslingen. Jeg ser stort potensiale innen e-helse, helseteknologi og samarbeid med alle deler av helsevesenet. Her ser vi at det har blitt utviklet og etablert innovativ teknologi i Tyskland som nå kan og bør tas i bruk i det norske markedet.