INNOVATIVT INITIATIV FOR REDUKSJON AV KLIMAGASSER: CO2 MANAGEMENT PLANLEGGER KARBONDIOKSIDTERMINAL I BREMEN

Handelskammerets medlemsbedrift CO2 Management AS legger planer for byggingen av en karbondioksidterminal i Bremen for gjenbruk og geologisk lagring av CO2. Prosjektet skal gjøre det mulig for bransjer med høye karbondioksidutslipp (sement- og betongindustrien, kjemisk industri, stålindustrien og avfallsbransjen) å redusere sine klimagassutslipp, og dermed bidra til å nå klimamålsettingene.

Ingen kommer lenger utenom diskusjonen om fornybar energi og det grønne skiftet i industrien. Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) er en innovativ løsning som er gjenstand for forskning og utvikling i en rekke ulike prosjekter. Separering av CO2 før det når atmosfæren og påfølgende industriell gjenbruk eller underjordisk lagring vil være avgjørende for konkurranseevnen til de delene av tysk næringsliv hvor avkarbonisering er vanskelig. Permanent onshore-lagring anses for øyeblikket ikke som noe realistisk alternativ i Tyskland.

Som neste skritt for iverksetting av denne teknologien i stor skala planlegger selskapet CO2 Management AS derfor å opprette en terminal for karbondioksid i Bremen. I mars 2022 underskrev de en intensjonsavtale med Bremenports GmbH & Co. KG. Det vil i så fall bli det første anlegget av denne typen i Tyskland.

Nye rettslige rammebetingelser må til

I bakgrunnen arbeides det allerede med å forberede prosjektet, slik at avgjørelser kan bli tatt så raskt som mulig. Men for at investeringsavgjørelsene skal få et positivt utfall, trengs det endringer i de rettslige rammebetingelsene i Tyskland. Særlig når det gjelder det juridiske rammeverket for transporttyper som er relevante for flytende karbondioksid. På tvers av landegrensene er dette OSPAR-avtalen og London-protokollen, der Tyskland er et av medlemslandene. I henhold til art. 6 i London-protokollen er eksport av avfall for avfallshåndtering eller forbrenning til sjøs forbudt. I 2009 ble det imidlertid innført et tillegg som muliggjør eksport av karbondioksid for CCS i samsvar med vedlegg I. For eksport av karbondioksid for CCS åpner protokollen for to- eller flerstatlige avtaler mellom involverte land. Dr. Torsten Porwol, Managing Director hos CO2 Management AS, mener det kreves handling umiddelbart:

«Tyskland har ikke undertegnet noen slike avtaler. Ratifikasjonene som har trådt i kraft så langt, gjelder bare Norge, Storbritannia, Nederland, Finland og Estland. Det foreligger også en svensk avtale, men den har ennå ikke trådt i kraft. Det er svært viktig for prosjektet vårt, og for bruken av CCS til å nå klimamålene i Paris-avtalen slik det kreves i IPCC, at de rettslige rammebetingelsene nå legges til rette. Ting går altfor tregt i Tyskland, selv om landet er den største produsenten av karbondioksid.»

I det norske samfunnet er det derimot stor enighet om CCUS, og politiske avgjørelser kan derfor tas langt raskere. Selskapet ser derfor stort potensial for trygg lagring i Norge. Hastigheten i Norges arbeid med lagringsmuligheter gir håp for fremtiden.

«Vi vil hjelpe Tyskland med å nå klimamålene fra Paris og kan bidra med vår kunnskap for å finne løsninger. Derfor tilbyr vi rådgivning for å utrede de tekniske og økonomiske mulighetene.

Dr. Torsten Porwol, Managing Director, CO2 Management AS

Men for at klimamålene skal nås, kan CCUS bare være et av mange tiltak. For å kunne gjenbruke karbondioksid etter kjemisk behandling og samtidig spare inn utslipp, trengs grønn energi – de fleste prosessene som er involvert i dette, er nemlig svært energikrevende (endoterme). Den industrielle bruken av karbondioksid er svært mangfoldig, fra brannslukkingsapparater og kunststoff til syntetiske flydrivstoffer. CO2 Management investerer etter eget utsagn aktivt i fremtidsrettet teknologi i den forbindelse.

«Vi vil hjelpe Tyskland med å nå klimamålene fra Paris og kan bidra med vår kunnskap for å finne løsninger. Derfor tilbyr vi rådgivning for å utrede de tekniske og økonomiske mulighetene. Mengden karbondioksid som må transporteres er så stor at teknologien må tilpasses for å gjøre prosessene kostnadseffektive. Vi jobber på høygir med dette, ettersom bare kostnadseffektive løsninger vil få den brede aksepten som er nødvendig«», sier Porwol.