Fortsatt positiv trend for konjunkturutviklingen

I april gjennomførte Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) sin årlige konjunkturundersøkelse blant bedrifter innen norsk-tysk næringsliv. I undersøkelsen ble det klart at bedriftene ser lysere på den nåværende situasjonen og på fremtiden enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Bedriftene oppgir at de både ser mer positivt på den nåværende situasjonen, den forventede forretningsutviklingen de neste tolv månedene samt forventede lokale investeringer. 55 prosent av bedriftene oppga i årets undersøkelse at de vurderer sin egen situasjon som bra, i 2021 var dette tallet 41 prosent, i 2020 var det på dramatisk lave 25 prosent. Kun 5 prosent vurderer situasjonen som dårlig, sammenliknet med 15 prosent i fjor og 32 prosent i 2020.

Over halvparten av bedriftene forventer at forretningsutviklingen de nese tolv månedene vil forbedres, 25 prosent forventer at investeringene vil stige.

– Dette henger selvfølgelig også sammen situasjonen generelt i norsk økonomi. Etter to vanskelige år ser vi en kraftig oppsving i eksport ut av Norge på grunn av økt etterspørsel etter olje og gass. Dette kan også ha en innvirkning på bedrifters fremtidsutsikter, forteller Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Bedrifter i Norge mer positive enn bedrifter i andre land

Handelskammerets konjunkturundersøkelse er en del av den den verdensomspennende undersøkelsen «AHK World Business Outlook», gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK). Blant de 4 200 bedriftene som deltok i undersøkelsen er situasjonen litt mer blandet. Ukraina-krigen ser ut til å spille en stor rolle her, utsiktene er mest negative i de omliggende landene. Etter at verdenskonjunkturen hadde fått en tydelig oppsving etter korona-krisen i 2020, har vårens situasjon igjen medført et lite fall, men på langt nær så dramatisk som i 2020.

Norge attraktiv som forretningslokasjon

Norge oppfattes fortsatt som en attraktiv forretningslokasjon: over 40 prosent av bedriftene oppgir at Norge også har forbedret sin attraktivitet de siste tre årene. Spesielt positivt vurderes den politiske og økonomiske stabiliteten, digitalisering og arbeidstakeres utdanningsnivå.

Usikkerhet rundt energi- og råvarespørsmål og risikovurderinger

De største usikkerhetsmomentene som kommer fram i undersøkelsen en tilgangen på energi og råvarer, samt endrede risikovurderinger. Dette har en klar sammenheng med situasjonen i Ukraina og Russland. På verdensbasis ser over halvparten av bedriftene de stigende råvareprisene som den største risikofaktoren framover – i den norske undersøkelsen er andelen hele 60 prosent. Andre faktorer som oppleves som risikoer for bedriftene er mangel på fagfolk (over 50 prosent) og næringspolitiske rammebetingelser (knappe 40 prosent). Synkende etterspørsel oppleves også fortsatt som en risiko (knappe 40 prosent), men her har situasjonen de to siste årene tydelig bedret seg. I 2020 oppga over 70 prosent av bedriftene at de anså synkende etterspørsel som en risikofaktor, i 2021 var tallet knappe 50 prosent.

Hele presentasjonen med resultater finner du her: