Fem megatrender som vil prege næringslivet i 2020-årene

Gjestekommentar:
Harry Gatterer, Administrerende direktør Zukunftsinstitut GmbH

Megatrender betegner de største faktorene som driver frem forandring. De har varig virkning på alle aspekter ved økonomi og samfunn, og setter i gang epokegjørende endringer. Vi i Zukunftsinstitut («Fremtidsinstituttet») sammenlikner dem gjerne med snøskred i sakte film. Vi har identifisert tolv megatrender som man ikke trenger å forutse – de er her allerede. Deres viktigste egenskaper: De har en halveringstid på 50, de er overalt, de er globale og de er komplekse. Dette er mangesidige og flerdimensjonale trender som henter sin dynamikk og sin evolusjonære kraft blant annet fra sine vekselvirkninger, slik vi viser det på megatrend-kartet.

Selv om hver enkelt megatrend påvirker samfunn og økonomi, er det forskjell på hvilke områder som er mest utpreget. For næringslivet vil særlig fem av de tolv megatrendene bli spesielt viktige i 2020-
årene:

Neo-økologi

Megatrenden som vil prege 2020-tallet mer enn noen annen. Miljøbevissthet beveger seg fra å være en individuell livsstil til å bli en samfunnsbevegelse. Økologiske markeder, EUs plastdirektiv, grønn om-
stilling – megatrenden neo-økologi dekker alle deler av hverdagen. Det kan være individuelle kjøpsavgjørelser, samfunnsverdier og bedriftsstrategier – og selv om man ikke alltid ser det med første blikk, er den i ferd med å utvikle seg til den sterkeste drivkraften i vår tid, ikke minst takket være teknologisk innovasjon. Neo-økologien sørger ikke bare for at verdiene i det globale samfunnet, kulturen og politikken finner nye retninger: Denne megatrenden påvirker også det elementære grunnlaget for økonomisk tenkning og handling.

Individualisering

I dag er megatrenden individualisering fortsatt preget av egoisme. I fremtiden vil den derimot bevege seg i retning av kollektiv intelligens, mot en ny vi-kultur. Fokus forskyves bort fra jeg-et og rettes i stedet mot fellesskap, samarbeid og samhandling. For bedriftene kan det være en fordel med tanke på hvordan man jobber sammen i team og hvordan organisasjonene ledes.

Kunnskapskultur

Megatrenden kunnskapskultur fortsetter å vinne frem. I en kompleks verden er kunnskap flytende, den mister sin egalitære karakter, og derfor vil fokus flyttes over mot implisitte evner som gjør det mulig å være agil og reagere raskere på endringer og overraskelser. Helhetlig systemtenkning, kontekstualisering og meta-observasjon blir kjernekompetanser på linje med dype mellommenneskelige kvaliteter. Særlig for ledere blir det viktig å ta utgangspunkt i dette for å kommunisere med organisasjonen og medarbeiderne, fremme livslang læring og formidle metoder eller soft skills.

Silver Society

For øyeblikket fokuseres det sterkt på stadig nyere teknologi. Det fører til at eldre generasjoner gjerne skyves i bakgrunnen. Det er ufortjent, ettersom de åpenbart undervurderes. Såkalt pro-aging er ennå i sin spede startfase, men bedriftene bør bli bedre på å utnytte potensialet det bringer med seg. Silver Society betyr at næringslivet omprogrammeres, og det vil gi seg tydelige utslag i det kommende tiåret. I andre halvdel av livet har mennesker gjerne et mer differensiert syn på ytelse, vekst og innovasjon. Dessuten kan de vurdere prosessene i en bedrift annerledes, ikke minst takket være arbeidserfaringen sin. De rutinerte har en sinnsro og et enormt erfaringsreservoar som kollegene bør dra nytte av. Et aldrende samfunn anses gjerne som et problem, men i næringslivet kan det også virke vitaliserende.

Konnektivitet

Vi lever i et nettverk av nettverk. Alle er knyttet sammen med alle, overalt og til enhver tid. Det utfordrer oss teknologisk, men også sosialt i våre handlinger og vår tenkning. Samspillet mellom mennesker og teknologi, omgangen med nye muligheter, vil bli retningsgivende i 2020-årene – forutsatt at den aktuelle teknologiske hypen forstås mer omfattende. Det er knapt noe annet område av samfunnet hvor denne utviklingen blir så tydelig som i næringslivets nettverk. Når det utkrystalliserer seg hvordan og hvor vi faktisk kan og vil benytte teknologi på en virkelig effektiv måte, vil det åpne seg et enormt potensial for økt effektivitet og nye forretningsmodeller.