Styreansvar

Advokatfirmaet Grette AS, Dr. Roland Mörsdorf / Elisa Eichstetter, Legal Member av Norsk-Tysk Handelskammer

De fleste norske selskaper er organisert som aksjeselskap, AS, som best lar seg sammenligne med det tyske «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», GmbH. Aksjeselskapets ledelse består av et styre, som selskapet plikter å ha, og eventuelt en daglig leder. Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, mens styret har ansvar for alt det øvrige. Dersom aksjeselskapet ikke har en daglig leder, står styret for den daglige ledelse.

I henhold til aksjeloven har både styremedlemmene og daglig leder ansvar for forsettlige og uaktsomme feil overfor både aksjeselskapet, dets aksjeeiere og tredjeparter. Styreansvar har vært gjenstand for en rekke rettsavgjørelser og er av stor praktisk betydning. Frostating lagmannsrett avsa tidligere i år en dom (LF-2021-93302) som sammenfatter de mest sentrale prinsippene for styreansvar på en systematisk måte.

Ifølge dommen foreligger det i alminnelighet styreansvar dersom bestemmelser i aksjeloven er brutt. Det må derfor først vurderes hvorvidt et styremedlem eller daglig leder har handlet eller unnlatt å handle i strid med en av aksjelovens bestemmelser. Spørsmålet må reises særskilt for hvert enkelt styremedlem og daglig leder, idet styreansvaret forutsetter personlig skyld i form av forsett eller uaktsomhet.

Ved en slik vurdering må det særlig ses hen til styrets og daglig leders ansvar for forvaltningen av selskapet. Styret plikter blant annet å sørge for at virksomheten er forsvarlig organisert og å føre tilsyn med den daglige ledelsen. Daglig leder skal på sin side utføre den daglige ledelsen på en forsvarlig måte, og skal følge retningslinjer og pålegg fra styret. Til tross for at dette i utgangspunktet synes selvinnlysende, er det nærmere innholdet i disse prinsippene likevel i liten grad konkretisert.

Det neste steget er derfor å undersøke hva disse prinsippene mer konkret innebærer, vurdert opp mot de krav som stilles for den aktuelle bransjen og for den type virksomhet selskapet driver. Dette kommer også til uttrykk i aksjelovens bestemmelser om daglig ledelse, idet det fremgår at daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap «er i samsvar med lov og forskrifter» – herunder særlig regnskapsloven. Styrets og daglig leders generelt beskrevne ansvar blir derfor nærmere utpenslet gjennom bransjespesifikke reguleringer, som ikke fremgår av aksjeloven. Dermed kan kravene som stilles til ledelsen av ett bestemt aksjeselskap, være helt andre enn for ledelsen av et annet.

Det enkelte styremedlems og daglig leders ansvar vil alltid avhenge av om vedkommende personlig – forsettlig eller uaktsomt – har opptrådt i strid med bestemmelser som gjelder for det aktuelle AS og dermed for vedkommende selv. Ansvaret er derfor betinget av et subjektivt element. Dersom det eksempelvis er tale om erstatningsansvar som følge av et objektivt og ubestridt kontraktsmislighold fra aksjeselskapets side, vil ikke dette i seg selv utløse styreansvar for styrets medlemmer eller daglig leder. Disse kan kun holdes ansvarlig dersom det i tillegg kan påvises personlig skyld i det aktuelle misligholdet – forsettlig eller uaktsomt.

Styreansvar er videre betinget av at ansvaret for misligholdet kan tilskrives den enkelte i egenskap av styremedlem eller daglig leder. Har vedkommende opptrådt forsvarlig i så henseende, er ansvar utelukket. Det samme gjelder dersom vedkommende har opptrådt klanderverdig utenom rollen som styremedlem eller daglig leder, eksempelvis i egenskap av avdelingsleder eller prosjektleder – altså under ledelsesnivå. Det var på denne bakgrunn at Frostating lagmannsrett avviste styreansvar i ovennevnte dom. Vedkommende, som var både styreleder og daglig leder, hadde bevisst opptrådt i strid med byggtekniske forskrifter i et bygningsrenoveringsprosjekt. Misligholdet kunne imidlertid kun tilskrives ham i egenskap av prosjektansvarlig, og ikke i egenskap av styreleder eller daglig leder – ansvaret for forvaltning av aksjeselskapet hadde han utført på en forsvarlig og ikke-ansvarsbetingende måte.