It’s not science fiction, people! – Næringsminister Vestre er trygg på det grønne skiftet

Næringsminister Jan Christian Vestre under paneldebatten på BDIs Industridag. Bilde: BDI streaming

Norges næringsminister Jan Christian Vestre er en etterspurt mann i Tyskland. Ikke bare fordi Norge har hjulpet Forbundsrepublikken med energileveranser i krisetider, men også fordi han utmerker seg som foredragsholder for det tyske publikum. Derfor inviterte BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie – det tyske Industriforbundet) Vestre til Industridagen 2023 på tirsdag for nettopp å holde et foredrag og deltakelse i påfølgende panelsamtale. Tema var Norsk-tysk samarbeid i den grønne omstillingen og fremtidige næringer.   

En minister med tro på fremtiden 

Vestre gjorde det klart på tysk: «Der det er en vilje, er det en vei!» Han var trygg på at begge land kunne klare den grønne omstillingen gjennom tett samarbeid og gode forretningsmuligheter for bedrifter. «It’s not science fiction, people! “ 

Vestre berømmet også i sin tale det sterke samarbeidet mellom Norge og Tyskland og oppfordret til å styrke det ytterligere. Han understreket at Norge i nær fremtid er klar til å levere betydelig mer energi i form av grønt hydrogen og elektrisitet, samt mineraler som sjeldne jordarter for batteriproduksjon. Dette samtidig som Norge kan ta imot CO2 fra den tyske industrien og lagre det under havbunnen. 

Som eksempler på det allerede nære bilaterale samarbeidet trakk han frem prosjekter som CO2-fangst i Breivik av Heidelberg Materials, den pågående mulighetsstudien for en hydrogenrørledning, og bilprodusenten Mercedes-Benz som skylagrer sine data på servere som drives av fornybar kraft i det norske Lefdal Mine Datacenter.  

Kritikk mot byråkrati og skatter 

Representantene fra industrien i den påfølgende paneldebatten, Toralf Haag (Voith Group), Nils Aldag (Sunfire), og Anne-Laure Chammard (Siemens Energy), uttrykte et noe mer nøkternt perspektiv sammenlignet med den norske statsråden. Diskusjonens fokus lå på hvordan Europa kan utnytte sitt potensial for å bygge bærekraftige verdikjeder.  

Samtidig som de anerkjente fremskritt med planleggingen og gjennomføringen av fornybarprosjekter, fremhevet de også vedvarende byråkratiske hindringer og mangelen på enhetlig infrastruktur og regelverk på tvers av landegrenser. I tillegg etterlyste de en mer forutsigbar europeisk politikk, særlig i form av statlige finansieringsgarantier og insentiver i stedet for skatter og avgifter. Vestre kontret med å slå fast at alle nødvendige verktøy fra politisk hold er på plass for å møte disse bekymringene, men han understreket imidlertid at det er opp til privat sektor å gå foran. 

Organisasjoner med felles uttalelse

Sammen med NHO publiserte BDI en felles uttalelse etter konferansen. Industrien er klar for det grønne skiftet, men det trengs nå et tydelig politisk og regulatorisk rammeverk slik at de ønskede målene innen havvind, hydrogen og CCS kan nås, ifølge de to organisasjonene.