Jonas Gahr Støre: Felles løsninger for en utslippsfri fremtid

Tyskland var et av de første landene Jonas Gahr Støre besøkte som statsminister. I januar var han i Berlin og deltok på en paneldebatt med representanter fra tysk næringsliv, politikk og miljøbevegelse hvor temaet var dekarboniseringen av tysk industri og hvilken rolle Norge kan ha i denne prosessen. Debatten ble arrangert av den norske ambassaden i Berlin og Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), i tett samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo. I debatten trakk Støre flere ganger fram det norsk-tyske samarbeidet vil være viktig for grønn omstilling. I dette intervjuet utdyper Støre hvilke muligheter dette samarbeidet kan medføre.

Det overordnede temaet for debatten var det grønne skiftet innen energi. Hva er etter din mening de største utfordringene for det grønne skiftet, og hvilke muligheter kan et grønt skifte skape for energinæringen?

Jonas Gahr Støre: Europa står midt i en energikrise der rekordhøye priser gir store belastninger både for industri og husholdninger. Dette viser viktigheten av at vi opprettholder et robust og differensiert energisystem samtidig som vi kutter klimautslippene. Norge har i 40 år vært en pålitelig energipartner for Tyskland, som leverer naturgass og grønn elektrisitet til full kapasitet. Nå skal vi skrive et nytt kapittel i denne historien, der vi sammen finner felles løsninger for å redusere utslippene fra industrien, trapper opp bruken av fornybare ressurser, og fremskynder overgangen til en fremtid med nullutslipp. Det betyr store muligheter for å skape nye grønne arbeidsplasser og verdier i både Norge og Tyskland i årene fremover.

Et annet tema i debatten var dekarboniseringen av gass gjennom CCS. I Tyskland er dette fortsatt et veldig omdiskutert tema som møter stor skepsis. Hva trengs etter din mening for å få både næringsliv og politikk til å tenke nytt og få dem mer positive til slike prosjekt? Med andre ord, hvorfor er CCS så viktig?

Jonas Gahr Støre: Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA understreker at det ikke vil være mulig å innfri klimamålene og visjonen om nullutslippssamfunnet uten fangst og lagring av karbon, såkalt CCS.  Også den nye tyske regjeringsplattformen erkjenner behovet for «tekniske negativutslipp». CCS vil være viktig både for å redusere utslipp fra kraftproduksjon og restutslipp fra industri og avfallshåndtering. Norge har 30 års erfaring med CCS på norsk kontinentalsokkel – vi vet at reservoarene er trygge og uten lekkasjer. Det er vi opptatt av å kommunisere til tysk side. Her er det gode muligheter for å utvikle partnerskap mellom Norge og Tyskland.

– Norge har i 40 år vært en pålitelig energipartner for Tyskland, som leverer naturgass og grønn elektrisitet til full kapasitet. Nå skal vi skrive et nytt kapittel i denne historien, der vi sammen finner felles løsninger for å redusere utslippene fra industrien, trapper opp bruken av fornybare ressurser, og fremskynder overgangen til en fremtid med nullutslipp.

Hva trengs for å sette i gang med større CCS prosjekter? Ser du for deg at gasseksport i fremtiden kan knyttes sammen med CCS?

Jonas Gahr Støre: Vi vet at teknologien fungerer og at lagringen er trygg. Det som trengs nå er å demonstrere at CO2-håndteringskjeden fungerer i praksis, og at det er et kommersielt interessant alternativ for industrien. Gjennom Langskip-prosjektet utvikler derfor Norge det som blir Europas første industrielle prosjekt for karbonfangst og -lagring. Målet er å fange, transportere og lagre restutslipp fra industrien i Norge og Europa på en kostnadseffektiv og trygg måte. Langskip åpner også for lagring av karbon i reservoarer på norsk kontinentalsokkel. Her er det et stort potensial for samarbeid mellom industriaktører i Norge og Tyskland.

Også produksjon og benyttelse av hydrogen var et tema i debatten. Hvor opplever du at det er størst potensial for norsk-tysk hydrogensamarbeid?

Jonas Gahr Støre: Norge kan på sikt bli en betydelig leverandør av hydrogen til Tyskland. Det er allerede igangsatt spennende prosjekter i Norge, både for hydrogen produsert med fornybare energikilder og med kombinasjonen gass og CCS. Geografisk nærhet og eksisterende infrastruktur gjør Norge til en naturlig strategisk partner for Tysklands hydrogensatsning. Norske og tyske industri- og teknologimiljøer har et utmerket utgangspunkt for å i fellesskap utvikle teknologiske løsninger og verdikjeder som gjør hydrogen til en konkurransedyktig energikilde både i industri og transport. Når det gjelder bruken av hydrogen er det maritim sektor og den grønne omstillingen av skipsfarten som er motoren i hydrogenoppbyggingen i Norge. Norge og Tyskland er viktig sjøfartsnasjoner, og dette er et naturlig samarbeidsområde for å få fart på dette bruksområdet for hydrogen.

I tillegg til CCS og hydrogen finnes det selvfølgelig også mange andre muligheter for norsk-tysk samarbeid. Hvilke områder ser du som de viktigste for samarbeid?

Jonas Gahr Støre: Det grønne skiftet byr på en rekke muligheter for styrket norsk-tysk samarbeid. Havvind er ett eksempel, der norske og tyske aktører allerede har samarbeidet godt i en årrekke og hvor nye muligheter kan åpne seg på sikt. Vi skal nå for alvor i gang med satsing på havvind i Norge.  Den norske satsningen på produksjon av batterier for elektrisk mobilitet vil også by på store muligheter for samarbeid med den tyske bilindustrien.

Ser du noen utfordringer for et fremtidig norsk-tysk samarbeid?

Jonas Gahr Støre: For å nå klimamålene må vi på kort tid lykkes med en omfattende omstilling av industri og næringsliv. Dette må vi gjøre samtidig som vi opprettholder stabil tilgang på energi, bevarer og utvikler en konkurransedyktig industri og sørger for at utviklingen skjer på en sosialt rettferdig måte. Her opplever jeg at Norge og Tyskland har felles mål og et utmerket utgangspunkt for å få til alt dette. Vi har også tatt initiativ til en intensivert dialog om energi og industriell omstilling for å sikre at næringslivet i begge land står best mulig rustet til å gripe de mange mulighetene det grønne skiftet vil by på.

Tusen takk for de utdypende svarene.

Hvor viktig det grønne skiftet er for regjeringen viser blant annet planene for havvind som ble lagt fram i februar. Også her er det et stort potensial for samarbeid mellom Norge og Tyskland. Også for Norsk-Tysk Handelskammer er energi et av fokusområdene hvor alle disse temaene blir behandlet. Handelskammeret er en brobygger mellom norske og tyske næringsforbindelser og jobber for å fremme handel, samarbeidet og erfaringsutveksling mellom begge land – og har skapt en plattform for både medlemmer og eksterne for å knytte kontakter og skape ytterligere samarbeid. Dette gjelder både for de norsk-tyske arbeidsgruppene handelskammeret administrerer og for ulike arrangementer som German-Norwegian Industry Forum (11.-12. mai i Düsseldorf) og German-Norwegian Energy Dialogue (planlangt høsten 2022).