Maritime Innovation, hva er det?

Året 2019 dedikerer Norsk-Tysk Handelskammer til Maritime Innovation. Fremover vil vi gjennomføre en rekke arrangementer og prosjekter med denne merkelappen. Både Norge og Tyskland har sterke maritime næringer som kjennetegnes av høy innovasjonskraft innenfor sine respektive nisjer. Her ligger det et potensial i å utnytte synergier mellom etablerte næringer, sektorer og fagområder og styrke samspillet mellom landene.

Men hva legger vi egentlig i begrepet? Når vi snakker om Maritime Innovation, mener vi implementering eller praktisk anvendelse av ny teknologi som har som formål å øke verdien av maritim næring, enten gjennom bedre og mer effektiv utnyttelse av ressurser, fremstilling av nye produkter eller forbedrede produksjonsprosesser. Maritim næring definerer vi som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, eller leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter.

Basert på de to landenes styrker og utfordringer har vi videre konkretisert noen områder der det er potensial for læring, teknologioverføring og økt samarbeid på tvers av grenser og som vi mener bør være retningsgivende for året som kommer:

Green Shipping

Norsk maritim nærtrafikk elektrifiseres i dag i et forrykende tempo, og om ikke lenge har alle norske ferger batteripakke. Men det er langt frem til at all skipsfart kan elektrifiseres. En rekke klima- og miljøvennlige teknologier vil være viktige for å redusere forurensing og utslipp fra skipsfarten. Uten betydelige utslippsreduksjoner i transportsektoren vil verken Norge eller Tyskland nå sine klimamål.

Digitalisering

Den såkalte fjerde industrielle revolusjon, «Industri 4.0», finner ikke bare sted på land, men også til sjøs. Digitalisering finner sted langs hele den maritime verdikjeden, både i produksjonsprosesser, vedlikehold og under selve transporten og gir uante muligheter for effektivisering. Her ligger også muligheter for teknologioverføring mellom industrier og fagområder.

Maritim sikkerhet

Med økt transport til sjøs og digitalisering øker risikoen for ulykker eller målrettede angrep mot kritisk infrastruktur som skip, transportårer, havner og offshore anlegg. Behovet for flere og bedre sikkerhetstiltak til havs og til havns øker derfor tilsvarende.

Navigasjon

Ved hjelp av innsamling og analyse av sanntidsdata er det mulig å optimalisere navigasjon i skipsfarten. Dette danner grunnlaget for den sikkerheten som kreves for at autonom shipping skal bli en realitet.Links: