Norge forblir attraktiv for tyske bedrifter

Til tross for kjøligere stemning som følge av covid-19, vurderes forretningsklimaet i Norge bedre enn forventet og de norsk-tyske næringsforbindelsene viser seg sterk også i krisetider. Det fremkommer av Norsk-Tysk Handelskammers konjunkturundersøkelse gjennomført blant tyske og norske medlemsbedrifter samt utenlandske investorer i mai 2020.

Tyskland er Norges nest viktigste handelspartner, og samarbeidet mellom landene har i årevis blitt styrket i tråd med regjeringens Tyskland-strategi. 2019 var et rekordår for import av tyske varer og eksport av norske fastlandsvarer. Vår undersøkelse viser at de fleste bedriftene med forretninger i begge land vurderer den nåværende forretningssituasjonen i lys av covid-19 som tilfredsstillende (43,1 prosent), mens en fjerdedel av bedriftene anser den nåværende forretningssituasjonen som god. Her er tyske bedrifter mer positive enn norske aktører (39 prosent sammenlignet med 10 prosent).

Tyske bedrifter verdsetter norske rammebetingelser

Nesten en tredjedel av bedriftene (31,9 prosent) mener Norge har blitt mer attraktiv som forretningslokasjon de siste tre årene. 43,5 prosent oppgir ingen endring. Til tross for covid-19 ser nesten hvert femte tyske selskap forbedringer i Norge som forretningslokasjon de siste tre årene. Politisk og økonomisk stabilitet samt rammebetingelser for digitalisering vurderes som spesielt positive forretningsfaktorer. Flere tyske bedrifter vurderer rammebetingelser for digitalisering bedre enn norske. Offentlig forvaltning, utdanningsnivå på arbeidstakere samt tilgang på finansiering angis også som positive lokale forretningsfaktorer.

– Resultatene bekrefter at Norge er og forblir et attraktivt marked for konsum- og investeringsprodukter. Undersøkelsen skal i første omgang fungere som en målestokk for bedrifter med planlagte eller pågående utenlandsaktiviteter, men gjør det også mulig for oss å i fellesskap finne løsninger på utfordringer for å styrke bilaterale handels- og forretningsrelasjoner enda mer, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Tilbakeholden ved forretnings- og investeringsbeslutninger

I de kommende 12 månedene forventer hvert fjerde selskap (27,8 prosent) en forverret forretningsutvikling. To tredjedeler av bedriftene går imidlertid ut fra en tilfredsstillende eller positiv utvikling. Norges deltakelse i EUs indre marked har for nesten halvparten av bedriftene (44,9) en sterk eller avgjørende innflytelse på forretnings- og investeringsbeslutninger. Halvparten av norske bedrifter vurderer EØS-avtalen som sterk eller avgjørende for forretninger, mot 41 prosent av de tyske.

Halvparten av bedriftene ønsker å investere tilsvarende (26,4) eller sågar mer (23,6 prosent). En fjerdedel av bedriftene (27,8 prosent) planlegger å redusere investeringer og hvert sjette selskap (16,7 prosent) skrinlegger investeringer.

Utfordringer for bilateral handel grunnet covid-19

Selv om forretningsklimaet vurderes godt omstendighetene tatt i betraktning, har pandemien enorm innflytelse på forretningsaktiviteten til de spurte bedriftene. 79 prosent forventer en tydelig nedgang i omsetning. Blant de tyske bedriftene regner 29 prosent med tap i omsetning på mellom 10 og 50 prosent, hos de norske er det sågar mer enn halvparten (57 prosent).

Spesielt kritisk for de bilaterale forretningsforbindelsene anses de nåværende reiserestriksjonene (82 prosent) samt avlyste messer og arrangementer (61,2 prosent). Dertil vurderes både lavere etterspørsel, avlyste oppdrag samt utsatte eller skrinlagte investeringer alle som risikofaktor for mer enn halvparten av bedriftene. Omtrent halvparten er også truffet av forstyrrelser i forsyningskjeder og logistikk.

– Sammen med andre institusjoner engasjerer vi oss i årevis for tysk-norske næringsforbindelser. Denne innsatsen lønner seg nå: Selv om den bilaterale handelen som forventet er noe svakere, står den ikke i fare på lengre sikt. Til tross for situasjonen har flere prosjekter blitt gjennomført og initiert de siste månedene. Spesielt innen energi, digitalisering, bærekraft og infrastruktur ser vi også i framtiden forrentningspotensial for tyske bedrifter i Norge, sier Kern.