Tyskland forblir Norges nest viktigste handelspartner

***Denne artikkelen er fra 2020, nyere artikler fra 2023 om dette temaet finner du her og her.***

Tyskland er blant de landene Norge handler mest med i 2019, både på import- og eksportsiden. Selv om norsk eksport til Tyskland går noe ned, forblir Tyskland Norges nest viktigste handelspartner.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i forrige uke sine foreløpige tall for utenrikshandel med varer i 2019. Ifølge SSB importerte og eksporterte Norge varer til Tyskland for henholdsvis 82 og 129 milliarder kroner. Fastlandseksporten beløp seg til 32 milliarder kroner. For norsk import fra Tyskland betyr disse tallene en ny rekord: Aldri før ha Norge importert tyske varer til en så høy verdi som i fjor. Tallene viser en økning på 5,6 prosent. Med nesten 11 prosent er Tyskland Norges nest viktigste handelspartner på importsiden etter Sverige.

Når det gjelder eksportsiden viser tallene et mer nyansert bilde. Eksporten gikk totalt sett kraftig ned med nesten 19 prosent grunnet nedgangen i olje- og gasseksporten, mens fastlandseksporten økte betydelig med nesten 7 prosent. Bare i 2008 eksporterte Norge flere fastlandsvarer til Tyskland enn i fjor. Tyskland er Norges nest viktigste eksportland for olje og gass. Med en andel på 5 prosent rangerer Tyskland på 5. plass i fastlandseksporten, etter Nederland, Sverige, Storbritannia og USA. Samlet sett er Tyskland Norges nest viktigste handelspartner på eksportsiden.

Tyske maskiner og transportmidler etterspurt

Ser man litt nærmere på importsiden, kommer det tydelig fram at Tyskland er det landet Norge importerte flest maskiner og transportmidler fra. I 2019 importerte Norge varer fra denne varegruppen til en verdi av 44 milliarder kroner. Fra året før er dette en økning på nesten 6 prosent. I alt utgjorde tyske maskiner og transportmidler nesten 15 prosent av den totale importen til Norge i denne varegruppen.

Andre viktige varegrupper fra Tyskland er kjemiske produkter, bearbeidde varer og diverse ferdigvarer. Eksempelvis importerte Norge kjemiske produkter til en verdi av nesten 12 milliarder kroner. Med en andel på 16 prosent importerte Norge flest kjemiske produkter fra Tyskland.

Det er imidlertid også andre bransjer som erfarte vekst i 2019. Norge importerte matvarer og levende dyr fra Tyskland til en samlet verdi av nesten 3 milliarder kroner, noe som er en oppgang på 4 prosent fra 2018. I denne varegruppen er det korn og kornvarer som ble importert mest, med en importverdi av i underkant av 1 milliarder kroner.

Fastlandseksporten går opp, olje og gass ned

Utenom olje og gass sendte Norge varer til Tyskland til en verdi av 32 milliarder kroner. Eksporten til Tyskland steg dermed med rundt 2 milliarder sett i forhold til 2018, noe som er en økning på 7 prosent. Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte Norge råolje og naturgass til Tyskland til en samlet verdi av rundt 93 milliarder kroner, noe som er en sterk nedgang på 27 prosent fra året før. Dette skyldes først og fremst nedgangen i eksporten av naturgass. Tyskland har i de siste årene vært en av Norges største mottakere av norsk naturgass. I 2018 beløp eksportverdien seg til i overkant av 100 milliarder kroner, mens verdien er redusert til 71 milliarder kroner i 2019. Dette er en nedgang på 31 prosent fra året før.

I de enkelte varegruppene på eksportsiden rangerer Tyskland på andre plass når det gjelder olje og gass, bearbeidde varer, maskiner og transportmidler, samt kjemiske produkter. De andre store varegruppene har, utenom matvarer og levende dyr, erfart stor vekst. Eksportverdien av bearbeidde varer beløp seg til i underkant av 10 milliarder kroner, en oppgang på 27 prosent. Maskiner og transportmidler økte med nesten 58 prosent til en verdi av nesten 8,5 milliarder kroner. Kjemiske produkter erfarte en oppgang på 5,5 prosent til en verdi av i underkant av 5,5 milliarder kroner.