Ny energistøtteordning i Tyskland – en kort oversikt

Bilde: ako photography/AdobeStock

Den norske regjeringen har nylig innført endringer i strømstøtteordningen, men det er ikke bare i Norge strømstøtten tilpasses. I Tyskland innføres den 1. mars en ny energistøtteordning, en såkalt energiprisbrems, som skal avlaste sluttforbrukere, bedrifter og industri på kort sikt. Hvordan vil denne prisbremsen se ut? Her kan du lese et kort sammendrag av den tyske ordningen.

Tyskland er det landet Norge eksporterer aller mest til, dette er først og fremst på grunn av gasseksporten. Hele 49 prosent av gassen Tyskland bruker importeres fra Norge, men Norge har ikke mulighet til å levere like mye gass som Russland gjorde. Derfor har den tyske gassberedskapsplanen ligget på alarmnivå siden juni 2022, for å være forberedt på mulige leveringsbegrensninger eller feil i gassforsyningen.

Utfordringer i energiforsyningen

Bundesnetzagentur anser nå gassforsyningen for å være stabil, men de ser fortsatt store utfordringer når det gjelder vinteren 2023/2024. For å kunne oppnå en stabil forsyningssikkerhet må det tyske forbruket av gass ned minst 20 prosent, ifølge Bundesnetzagentur. Men dette har vist seg å være en utfordring, ved utgangen av januar 2023 lå ikke forbruket mer enn 8,2 prosent under referanseverdien for årene 2018 til 2021. Det tyske gassforbruket ligger derfor fortsatt på et kritisk nivå.

Samtidig truer gassknappheten og prisstigningen forbundet med dette det tyske næringslivet – dette merket man tydelig i høst.

Den gjennomsnittlige gassprisen for et årlig forbruk på 20 000 kWh lå i 2021 på 5,65 cent. I 2022 hadde dette steget til 16,03 cent. Dette skapte altså en vanskelig situasjon for forbrukere, og det var nødvendig å skape en ordning som både skulle hjelpe forbrukerne med de økte kostnadene og samtidig stimulere til lavere gassforburk.

Også når det gjaldt strøm hadde den tyske regjeringen liknende utfordringer. Den gjennomsnittlige strømprisen for et årlig forbruk på 4 000 kWh steg fra 30,73 cent i 2021, til 39,73 cent i 2022. Og prisene er fortsatt på vei opp. Også for strøm var målet å skape en ordning som i tillegg til å hjelpe forbrukerne også skal støtte opp under lavere forbruk.

Energiprisbremsen – den tyske modellen

*Kilde: DIHK

Den tyske regjeringen har derfor innført ulike tiltak for å imøtekomme disse stigende prisene. Blant annet slapp gass- og fjernvarmekunder med et årlig forbruk under 1,5 millioner kWh å betale det månedlige avdraget i desember 2022. Nå innføres et videre tiltak, for perioden fra 1. mars 2023 til 30. april 2024 innføres en energiprisbrems, en slags makspris. Denne skal ha en tilbakevirkende kraft, og prisdifferansen fra januar og februar 2023 vil bli tilbakebetalt.

– Prisbremsen i Tyskland vil potensielt påvirke et sekssifret antall selskaper. 50 prosent av tysk gass brukes av industri og handel, dette inkluderer ikke kraftverk. Disse selskapene er ofte også fjernvarmekunder, forklarer Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– De høye gass- og strømprisene påvirker det tyske næringslivet i stor grad. Energiprisbremsen har derfor mye å si for attraktiviteten til Tyskland som forretningslokasjon.

Når det gjelder gassprisen skal den ikke overstige 12 cent per kWh for private husholdninger, bedrifter med et årlig gassforbruk på under 1,5 millioner kWh, omsorgsfasiliteter samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Denne maksprisen gjelder for et gassforbruk opp til 80 prosent av fjorårets forbruk, for de resterende 20 prosentene gjelder vanlig markedspris.

Prisbrems også på strøm

Når det gjelder strømpris skal ikke den overstige 40 cent per kWh, inkludert skatter, avgifter og nettavgifter, for private forbrukere og bedrifter med strømforbruk opptil 30 000 kWh per år. Maksprisen gjelder for 80 prosent av det prognostiserte forbruket. For industrikunder innføres en makspris på 13 cent, eksklusive skatt, avgifter – denne maksprisen gjelder opp til 70 prosent av det prognostiserte forbruket.

For private fjernvarmekunder innføres det en makspris på 9,5 cent per kWh for fjernvarme. Denne gjelder for 80 prosent av det beregnede forbruket. For all gass, strøm og varme utover som ikke dekkes av energiprisbremsen må det betales full pris. På denne måten skal det stimuleres til et lavere forbruk. Dette også fordi man i Tyskland som oftest betaler for strøm og gass som månedlige avdrag basert på fjorårets forbruk. Ved lavere forbruk vil forbrukeren få tilbake disse pengene ved årsoppgjøret. For perioden med energiprisbrems vil allikevel den høye markedsprisen bli tilbakebetalt.

Billigere strøm og gass for rundt 25 000 bedrifter og 1 900 sykehus

Også industrien vil få egne ordninger med energiprisbrems og dermed reduseres betydelig for mange. Bedrifter med et årlig strømforbruk på over 30 000 kWh vil få en makspris på 13 cent per kWh (netto) for 70 prosent av forbruket i 2021. Selskaper med gassforbruk på mer enn 1,5 millioner kWh per år får en makspris på 7 cent per kWh (netto) for 70 prosent av forbruket i 2021. Energiprisbremsene vil gjelde for 25 000 tyske bedrifter og 1 900 sjukehus. For fjernvarme gjelder en bruttopris på 7,5 cent per kWh for 70 prosent av forbruket i 2021.

EUs gasspristak

I tillegg til energiprisbremsene som Tyskland innfører, har EUs gasspristak vært gjeldende siden 15. februar. Dette er ment å hindre at engrosprisene for gass i EU over lengre tid skal være vesentlig høyere enn verdensmarkedsprisene. Nærmere bestemt er gasshandel nå forbudt dersom prisen overstiger 180 euro per megawattime i tre virkedager og samtidig er 35 euro over en internasjonal gjennomsnittspris for flytende naturgass (LNG). Siden de europeiske gassprisene for øyeblikket er godt under 180 euro, er pristaket for øyeblikket ikke aktivt. I motsetning til de tyske prisbremsene handler ikke EUs pristak om direkte økonomisk støtte til sluttforbrukere, men om en høy prisgrense for energihandel.

Kilder

BMWK

Bundesnetzagentur

DIHK

Der Spiegel

Verivox (1)

Verivox (2)