Prognose 2019: Norsk økonomi i medvind

Øystein Dørum, sjeføkonom NHO

Norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur. Sporene etter oljekrisen som inntraff for fire år siden blir stadig svakere. I halvannet år har fastlandsveksten oversteget normalen, og mange flere har fått jobb. Arbeidsledigheten har falt under fire prosent. NHOs kvartalsvise undersøkelse viser at våre medlemsbedrifter er på sitt mest positive på ti år og venter økt produksjon også neste år.

Økonomien har blitt hjulpet på bena av ekspansiv finanspolitikk, lave renter, en svak krone og moderate lønnsoppgjør. Oljeprisen har tatt seg markant opp og ventes å holde seg over 70 dollar fatet de neste årene. Samtidig har oljenæringen foretatt store kostnadskutt. Dette har gjort flere prosjekter lønnsomme. Fallet i oljeinvesteringene er nå tilbakelagt, og frem til 2020 anslås de å øke med 15 prosent.

Oppgangen her hjemme hjelpes også av god vekst i internasjonal økonomi. I flere store industriland, som USA, Tyskland og Storbritannia er ledighetsraten på sitt laveste på mange tiår. Selv om veksten i eurosonen avtok markant i første halvår 2018, ser både bedrifter og husholdninger positivt på fremtiden. Dette peker mot at aktivitetsveksten vil kunne tilta i tiden fremover. Verdensøkonomien ser ut til å vokse med snaut fire prosent neste år. Veksten anslås til to prosent i industrilandene og fem prosent i vekstøkonomiene. Økte renter, markedsuro og handelskonflikten mellom Kina og USA har økt usikkerheten i det siste. For en liten, åpen økonomi som den norske er en mulig opptrapping av handelskonflikten en vesentlig nedsiderisiko.

Det ligger an til at oppsvinget i norsk økonomi fortsetter til neste år. Fortsatt høy global vekst og bedret norsk konkurranseevne vil stimulere norsk eksport. Spesielt vil økte oljeinvesteringer internasjonalt gi mer eksport fra norsk oljeleverandørindustri. Økt aktivitet og inntjening vil gi fart i bedriftsinvesteringene på fastlandet. Samtidig vil imidlertid andre faktorer gi mindre drahjelp fremover. Finanspolitikken er lagt om fra svært ekspansiv, til nøytral. Norges Bank satte opp styringsrenten i september, og varsler gradvise renteøkninger fremover. Takket være rekordhøye gjeldsrater vil økte renter redusere husholdningenes kjøpekraft mer nå enn tidligere. Det taler for bare moderat forbruksvekst fremover. Høyere rente vil også dempe boligetterspørsel og -investeringer, etter mange år med sterk vekst.

Med dette som bakteppe ligger det til rette for at medvinden fortsetter også til neste år, men mest sannsynlig blir den mild. Våre prognoser tilsier at vi vil stå overfor en vekst i fastlandsøkonomien så vidt over to prosent – litt over anslått trendvekst.

Hilde Karoline Midsem