Startup Migrants: Innovasjonskraft fra migranter i Europa

Hvor viktige er migranter for å øke Europas innovasjonskraft? Dette spørsmålet søker forfatterne Nicolai Strøm-Olsen og Maria Amelie å besvare i den kommende boken Startup Migrants.

Europa står overfor store utfordringer hva gjelder innvandring og integrasjon. Dette er et problem ikke-statlige organisasjoner, offentlig sektor samt diverse startup-økosystemer ønsker å løse. Utfordring er at det ofte er liten kunnskapsutveksling mellom instansene, mange små organisasjoner med kort levetid, og ofte liten kontakt med de ulike migrasjonssamfunnene. Det gjør det vanskelig for migranter å komme inn i arbeidslivet eller starte bedrifter.

 Migranter har ofte en vilje til å grunnlegge eller aktiv medvirke til oppstarten av et nytt firma. I EU er 21 prosent av alle bedrifter grunnlagt av personer med migrasjons- eller flyktningbakgrunn. I Norge er tallet 22 prosent. Utfordringen er todelt. For det første vokser få av disse virksomhetene. For det andre er den offentlige samtalen om migranter polariserende: Migranter blir fremstilt som en belastning heller enn en ressurs, og det gjør det vanskeligere å lykkes.

«Vårt mål er å endre denne diskursen om migranter og vise både migrantene og alle andre hvilken innflytelse disse gründerne har og kan ha for opprettholdelsen av velferdssamfunnene i Europa og Midtøsten. Den type narrativ er nærmest fraværende i samfunnsdebatten i dag», skriver Amelie, som har selv bakgrunn som flyktning, gründer og migrant i Europa.

Arbeid betyr integrering og fremtidshåp

Et viktig element i en vellykket integrering er at flere kan realisere potensialet sitt og bidra i samfunnet. «Vår hovedtese er at gründervirksomhet og flere oppstartsbedrifter er den beste og raskeste veien å skaffe nye arbeidsplasser i Europa og resten av verden på», skriver Strøm-Olsen. Arbeid betyr integrering og fremtidshåp. I Europa må vi skape en kultur som gjør det enklere for migranter å starte opp bedrifter og senere ekspandere disse – på denne måten kan man både skaffe og på sikt sikre arbeidsplasser i Europa. Følgene av dette vil være økonomisk vekst og et mer integrert og mangfoldig samfunn.

Boken tegner et bilde av utfordringene gründere med migrasjonsbakgrunn møter: Hvordan vurderer migranter og flyktninger sitt utgangspunkt? Hvilke initiativer og økonomiske støttemuligheter finnes på markedet? Hvilke land har allerede implementert integrasjonstiltak? Hittil har flere enn 100 politiske beslutningstakere, forretningsfolk, ikke-statlige organisasjoner og migranter i Europa og Midtøsten blitt intervjuet. Boken utkommer februar 2019.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *