Fra hundre til null: Norge satser på utslippsfrie byggeplasser

Tysk Norsk bokmål

Norge er kjent for ambisiøse klimamål. Innen 2025 skal alle byggeplasser være tilnærmet utslippsfrie. Bransjen jobber intensivt med å tilrettelegge rammebetingelser og klimavennlig teknologi for fremtidige byggeplasser uten bruk av fossilt brennstoff. Med dette initiativet tar Norge nok en gang rollen som foregangsland, og på lang sikt kan kanskje fullstendig utslippsfrie byggeplasser bli et norsk eksportprodukt.

Hittil har det overveiende vært brukt fossile energikilder på norske byggeplasser. Ifølge klassifiseringsselskapet DNV GL står de for årlige utslipp av 420 000 tonn CO2 – like mye som alle privatbiler og småkjøretøy i Oslo. Med bruk av alternative energikilder og bedre planlegging kan man redusere disse utslippene med nesten 99 prosent: Regjeringens mål er å kunne drive alle byggeplasser uten fossil energi innen 2025.

– Drømmen vår er at Norge skal begynne å eksportere gode klimaløsninger i stedet for olje. Og da må vi gå foran og stille sånne krav.

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Større klimaambisjoner

En fossilfri byggeplass innebærer at det ikke brukes bensin, diesel og fyringsolje til drift av maskiner, tørking og oppvarming av bygninger eller transport av byggematerialer og utstyr fra og til byggeplassen. Strøm, fjernvarme og andre ikke-fossile løsninger er gode alternativer i byggefasen. Anleggsmaskiner og transportkjøretøy elektrifiseres eller drives med bærekraftig biodrivstoff. Helt utslippsfrie byggeplasser må også unngå biodrivstoff – og bare bruke grønn strøm.

Regjeringen har besluttet å avslutte bruken av mineralolje, bensin og diesel på norske byggeplasser fra 2022, og fra 2025 skal det heller ikke brukes gass. Forbudene er et viktig skritt på vei fra fossilfrie til helt utslippsfrie byggeplasser.

– Drømmen vår er at Norge skal begynne å eksportere gode klimaløsninger i stedet for olje. Og da må vi gå foran og stille sånne krav, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til Teknisk Ukeblad.

Offentlig sektor har en nøkkelrolle i klimapolitikken og bør gå foran som et godt eksempel: Siden 2017 må nye kommunale byggeprosjekter i Oslo utføres uten fossile energikilder og skal om mulig kobles til strøm- og fjernvarmenettet allerede i byggefasen. Den 10. april erklærte regjeringen at andelen klimavennlige offentlige anskaffelser skal økes og grønn innovasjon styrkes ytterligere, særlig innen bygg- og anleggsbransjen.

Grønn veileder for aktørene i bransjen

På oppdrag fra flere interesseorganisasjoner som Energi Norge, Enova, Norsk Fjernvarme og Bellona har DNV GL utviklet en veiledning for energi- og byggeindustrien. Den skal gjøre det enklere å gå inn for mer effektive energiløsninger. Her identifiseres drivkrefter, hindringer, muligheter og utfordringer i dagens innkjøpspraksis, og det gis konkrete handlingsinstrukser for gjennomføring av fossilfrie og utslippsfrie byggeprosjekter.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ser dokumentet som et praktisk instrument for å oppfylle forventningene fra klimapolitikken, samfunnet og oppdragsgivere. – Veilederen utgjør en mulighet for entreprenørene til å ta i bruk det beste vi har av kunnskap om fossil- og utslippsfri bygging, slik at byggherrene for alvor kan sette i gang med å etterspørre denne typen byggeplasser, sier han. Konkrete miljøkrav under anbudsutsetting fra offentlige og private byggherrer er ifølge Elvestuen den viktigste motivasjonen for omstilling til bærekraftige alternativer i hele verdiskapningskjeden. Da må bransjen tilpasse seg og vil så etterspørre tilsvarende løsninger hos maskinprodusenter og leverandører – og dermed bli en pådriver for den teknologiske utviklingen.

Fossilfri og utslippsfri – men hvordan?

Ifølge en rapport fra Sintef Byggforsk fra 2018 er de viktigste utfordringene manglende krav fra utbyggeren, begrenset tilgang på teknologi og høyere kostnader.

Byggherrer og leverandører har et stort behov for kompetanseheving og erfaringsutveksling om fossil- og utslippsfrie alternativer. Den nevnte veilederen er bare en starthjelp. I fremtiden skal informasjon om leverandører med tilgjengelig teknologi samles på en internettportal for å gi en bedre oversikt over aktørene i markedet. Samtidig gir systemet norske leverandører store fordeler. De får faglig informasjon, kan identifisere konkurrentene og inngå nye forretningspartnerskap.

Mange foretak er villige til å investere i innovativ teknologi. På grunn av den lave etterspørselen er tilgangen på denne teknologien ofte begrenset, eller den må bestilles eller produseres først. Dessuten er kostnadene vesentlig høyere enn ved konvensjonelle løsninger, slik at investeringene ikke nødvendigvis blir noen direkte konkurransefordel. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova tilbyr derfor offentlige støtteprogrammer: – Enova skal gjøre sitt for å støtte opp under de som går foran, slik at dette markedet vokser både i tilbud og etterspørsel. Vi gir allerede støtte til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi kan også gi støtte til de som tilbyr fossilfri varme på byggeplassen, spesielt om det er innovative konsepter, forteller administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Hvis utslippene skal bli borte allerede i 2025, trengs dessuten hjelp fra utlandet: Den internasjonale etterspørselen sørger for større utvalg av og lavere kostnader for utslippsfrie maskiner, og skaper konkurransedyktige vilkår i sektoren.

Norge – som alltid i tet

Byggebransjen er Norges største fastlandsindustri og spiller en viktig rolle for å klare utslippsreduksjonene Norge vil oppnå innen 2030. Omstillingen til fossil- og utslippsfri bygging krever riktignok store investeringer og utvikling av egnede forretningsmodeller og infrastruktur – men den er ikke et fremtidsscenario. Overgangen til fossilfri bygging er allerede i full gang: – 2025 er tidlig nok til at bransjen reagerer, samtidig som aktørene får tid til å omstille seg. Selv om vi har gode foregangsprosjekter, er det ikke like enkelt for alle å legge om driften. Det som teller er at alle kommer inn i en prosess med mål om å redusere utslippene sine, uttaler Elvestuen til pressen.

Og neste langsiktige mål er allerede i sikte: Med pilotprosjektet i Olav Vs gate har startskuddet gått for utslippsfrie byggeplasser i Oslo. Selv om det ikke nødvendigvis setter standarden for senere prosjekter, vil det fremskynde den grønne utviklingen og øke trykket på andre land. – Det viser bare at Norge er en foregangsnasjon på dette feltet. Det er ingen som er kommet lenger enn oss i å redusere utslippene av klimagasser i transport- eller bygge- og anleggsbransjen, sier Elvestuen. Det er bare et spørsmål om tid før utslippsfrie byggeplasser blir standarden i bransjen: – Vi skal vise verden at dette er mulig for å få andre til å gjøre det samme.