Flere elbiler i ladekø

Den norske regjeringen har satt seg et ambisiøst mål om å utelukkende selge nullutslippsbiler innen 2025, men utbyggelsen av tilhørende ladeinfrastruktur henger ikke med i utviklingen. Hvis målet skal nås, må det årlig installeres 1000–1500 hurtigladere fremover. Så langt i år har man bygget 187.

Den første masseproduksjonen av elbiler startet i USA allerede på 1890-tallet, men bilene kunne ikke konkurrere med forbrenningsmotorene som etter hvert ble lansert, blant annet grunnet dårlig rekkevidde (40 km) og høy batteripris. Nå, nesten 130 år senere, har klimaendringene ført til at elmotoren har funnet sin rettmessige plass i markedet.

For i dag blir rekkeviddeangsten stadig mindre og prisene mer overkommelige for den gjengse bilist – de mindre modellene som kommer på markedet i 2018 koster rundt 300 000 kroner og har en rekkevidde på i hvert fall 300 km. Ettersom den elektriske motoren er svært energi-
effektiv, er elbilen mye billigere i drift enn en diesel- eller bensinbil. Disse faktorene, i kombinasjon med offentlige insentiver som momsfritak og lav eller ingen bomavgift, har ført til at den elektriske bilen utgjør en stadig større andel av den norske bilparken.

Manko på hurtigladere

Det er imidlertid ikke bare skyfri himmel i horisonten. Differansen mellom antall elektrifiserte kjøretøy og tilgjengelige ladestasjoner, og da særlig hurtigladere, blir stadig tydeligere: «Med en markedsandel for elbiler på 26% hittil i år er det behov for en kraftig økning i utbyggingstakten for hurtigladere i hele landet for å motivere folk til å bytte til elbil og for å hindre ladekø», uttaler kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, Petter Haugneland, til Norsk-Tysk Handelskammer.

Tall fra Norsk elbilforening viser at det per juni 2018 finnes 167 745 elbiler og 10 153 offentlig tilgjengelige ladepunkter i landet – av disse er 1874 hurtigladere (ikke medregnet Teslas egne ladestasjoner). I 2017 steg antall hurtigladepunkt med godt over 30 prosent sammenlignet med året før. Ladeinfrastrukturen bygges altså ut, men den klarer ikke holde tritt med det økende salget av elbiler. Ifølge tall fra NAF må det bygges 10 000 hurtigladepunkter innen 2025 for å kunne møte veksten i antall elbiler som etter planen skal rulle på norske veier om syv år. Elbilforeningen vektlegger det faktum at det i nullutslippsvisjonen tas sikte på at elbilen skal brukes til alle formål – ikke bare til daglige turer, men også til pendling, ferieturer og i situasjoner hvor man må bruke bilen selv om batteriet nesten er tomt:

«Vi må sørge for at de fleste har mulighet til å lade hjemme eller på jobb i det daglige og tilgang på hurtiglading når de skal på langtur. Den kanskje største utfordringen ligger i å tilrettelegge for lading i leilighetsbygg og hurtiglading i stort nok omfang til å kunne håndtere trafikktopper for eksempel til helgeutfarter», sier Haugneland.

Ambisiøse mål for elmobilitet

Den norske regjeringens mål om at det i 2025 utelukkende skal selges nullutslippsbiler er svært ambisiøst sammenlignet med andre land. Tyskland eksempelvis, har her peilet seg inn mot 2030. Flere elbilaktører har imidlertid lenge etterspurt en tydeligere strategi fra regjeringshold for hvordan man planlegger å følge opp målsetningen med konkrete tiltak om utbygging av ladeinfrastruktur. Ifølge elbilforeningen er det også viktig at bilprodusentene fokuserer på å møte etterspørselen etter elbiler ettersom ventelistene per i dag er for lange, spesielt på elbiler med bedre rekkevidde.

For tiden utarbeider den norske regjeringen en plan for ladeinfrastruktur for elbiler og alternativt drivstoff, som sannsynligvis kommer til å presenteres i løpet av høsten 2018. «Vi forventer at planen skisserer hvordan myndighetene skal legge til rette for storstilt kommersiell utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet», sier Haugneland.

Både offentlige og private aktører bygger ut ladeinfrastrukturen i Norge. Fortum Charge & Drive er Norges største operatør av ladestasjoner, mens Grønn Kontakt er en annen viktig aktør. Nylig gikk bilgigantene BMW, Volkswagen-gruppen, Daimler og Ford sammen og dannet ladenettverket Ionity som i samarbeid med Circle K skal bygge 400 ladestasjoner i Europa innen 2020, mange av disse i Norge. I tillegg kommer selvfølgelig Teslas egne ladenettverk. «I områder med høy elbilandel er det allerede kommersielt lønnsomt å bygge ut ladestasjoner», poengterer Haugneland.

Enkelte kommuner har egne planer for utbygging av ladeinfrastruktur, og noen av disse kan søke støtte om utbygging hos Enova: «Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere, og støtter nå bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før», heter det på Enovas nettsider. Det statseide foretaket som skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og stimulere til innovasjon innen energi- og klimateknologi, lyser også ut anbudskonkurranser for utbygging på aktuelle veistrekninger.

Problemer oppstår når ingen selskaper søker støtte til å bygge ut hurtigladestasjoner i enkelte regioner, slik som er tilfellet for eksempel i Finnmark – per dags dato finnes det ingen hurtigladere i fylket. Ifølge Haugneland er det imidlertid fortsatt behov for offentlig støtte til ladeinfrastruktur-prosjekter i områder med lav elbilandel, hvor lønnsomheten også er lav eller ikke-eksisterende, for å sikre at alle over hele landet har mulighet til å velge elbil innen 2025.

Hilde Bjørk