Økonomiske prognoser for Tyskland 2020: Kommer resesjonen?

Gjestekommentar fra Dr. Klaus Günter Deutsch, avdelingsleder forskning, industri- og næringspolitikk ved det tyske industriforbundet, BDI.

I knapt ti år pekte den økonomiske konjunkturen i Tyskland konstant en vei: oppover. Verdiskapning og sysselsetting økte. Men i år, eller senest neste år, kan det være slutt. Tysk industri har allerede vært i resesjon i over ett år.

Først så det ut til å være et midlertidig fenomen som skyldtes spesielle forhold (innføringen av en ny avgassmålemetode og lav vannstand i Rhinen). Men industrien har ennå ikke hentet seg inn igjen etter denne plutselige nedgangen. I midten av 2019 lå industriproduksjonen fortsatt nesten fire prosent under fjorårets nivå, mens oppgangen fortsatte på alle andre områder i næringslivet.

Tysklands industri er langt sterkere integrert i den internasjonale arbeidsdelingen enn de fleste andre lands – tysk import og eksport utgjør nesten 90 prosent av den totale verdiskapningen. Det gjør landet svært avhengig av utviklingen i verdensøkonomien. Og de siste prognosene fra Det internasjonale pengefondet (IMF) lover ikke godt. Den politiske usikkerheten og handelskrigen mellom USA og Kina er de viktigste årsakene til den svake internasjonale veksten.

Ved første øyekast ser Tyskland ut til å komme lett unna handelskrigen: I første halvår 2019 økte eksporten både til USA og Kina med vel fire prosent. Men samtidig stagnerte eksporten til EU-landene, som utgjør om lag to tredjedeler av all eksport. Hvis USA utvider sin proteksjonistiske handelspolitikk til også å gjelde for EU, vil det trolig forsterke den negative trenden.

Også Storbritannias forestående utmelding av EU belaster den tyske eksporten. Forretningsforbindelsene med en av Tysklands viktigste handelspartnere vil i fremtiden bli langt mer kompliserte.

I denne situasjonen kan vi ikke forvente noen særlig vekst i tysk eksport verken i år eller til neste år.

Ser vi på næringslivet totalt, ser det litt bedre ut. Takket være høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er innlandskonjunkturen stabil. Den støttes ytterligere av høy aktivitet i boligbygging og utvikling av offentlig infrastruktur. Men ingenting er avgjort. På kortere eller lengre sikt vil vekstproblemene i industrien påvirke andre områder i økonomien.

Til tross for lett tilbakegang i andre og antakelig også tredje kvartal, regner vi med at bruttonasjonalprodukt vil øke med en halv prosent i inneværende år, takket være kraftig vekst i begynnelsen av året. I året som kommer vil veksten trolig svekkes. I motsetning til i tiden etter den internasjonale finanskrisen, er det i dag ingen tegn til at landene vil gå sammen og motarbeide en stadig sterkere krise.